Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефекти

Публикувано на: Четвъртък, 31 Октомври 2019, 10:00
Валидно до: Четвъртък, 19 Декември 2019, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Културен дом на Нефтохимика, във връзка с реализацията на проект: Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" - гр. Бургас" по 4 обособени позиции:

ОП 1: "Доставка, монтаж и инсталиране на сценична озвучителна система за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".

ОП 2: "Доставка, окабеляване и монтаж  на сценично, художествено осветление за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".

ОП 3: "Доставка, монтаж и инсталиране на прожекционна мултимедийна кино система и дворна сценична платформа за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас"

ОП 4: "Доставка и монтаж на обзавеждане за Културен дом на Лукойл Нефтохим - гр. Бургас".

                                                                  гр. Бургас, 2019 г.

 Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.12.2019г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Валерия Димитрова- гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Весна Балтина- ст.експерт в Дирекция "Европейски политики и програми" при Община Бургас - 056 / 907 430

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41283

 

Файлове:

Обявление за приключен договор ОП 4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 11.11.2020 / 13:48

Техническо предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:50

Техническо предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:50

Техническо предложение ОП 1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:49

Ценово предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:51

Договор № 93-ОП19-6(14) от 20.03.2020 по ОП 4 ТРАНС КО 04 ЕООД
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:50

Договор № 93-ОП19-61(13) от 17.03.2020 по ОП 3 Динакорд България ЕООД
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:50

Договор № 93-ОП19-61(11) от 17.03.2020 по ОП 2 Динакорд България ЕООД
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:49

Договор № 93-ОП19-61(12) от 17.03.2020 по ОП 1 Динакорд България ЕООД
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 16:48

Обявление за възложена поръчка договор № 93-ОП19-61/12/17.03.2020г., договор № 93-ОП19-61/11/17.03.2020г., договор № 93-ОП19-61/13/17.03.2020г., договор № 93-ОП19-61/14/20.03.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 17:18

Решение №575 / 28.02.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 28.02.2020 / 16:40

Доклад
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 10:21

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 09:50

Ценови предложения ОП 1, ОП 2 и ОП 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 17:00

Техническо предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 17:14

Обявление за приключен договор ОП 1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 11.11.2020 / 13:48

Обявление за приключен договор ОП 2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 11.11.2020 / 13:46

Допълнително споразумение № 93-ОП19-61(18) от 20.07.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:30

Допълнително споразумение № 93-ОП19-61(17) от 20.07.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:20

Допълнително споразумение № 93-ОП19-61(16) от 20.07.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:18

Допълнително споразумение № 93-ОП19-61(15) от 20.07.2020г
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:14

Обявление за приключен договор ОП 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 26.08.2020 / 13:14

Обявление за измение договор № 93-ОП19-61(14) от 20.03.2020г анекс 93-ОП19-61(18) от 20.07.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:22

Обявление за измение договор № 93-ОП19-61(13) от 17.03.2020г анекс 93-ОП19-61(17) от 20.07.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:19

Обявление за измение договор № 93-ОП19-61(12) от 17.03.2020г анекс 93-ОП19-61(16) от 20.07.2020г
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:17

Обявление за измение договор № 93-ОП19-61(11) от 17.03.2020г анекс 93-ОП19-61(15) от 20.07.2020г.
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 19.08.2020 / 10:13

Декларация за конфиденциалност ОП 1 - ОП3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 30.03.2020 / 17:15

Протокол № 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 10:12

Протокол № 2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 09:53

Проект на договор ОП 2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:53

Проект на договор ОП 1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:53

Методика за оценка Приложение 4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:15

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:15

Приложение 3.1 за обособена позиция 4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:48

Приложение 3.1 за обособена позиция 2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:47

Приложение 3.1 за обособена позиция 1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:46

Приложение 2.4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:28

Приложение 2.2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:28

Приложение 2.1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:22

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:15

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 10:28

Проект на договор ОП 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:54

Проект на договор ОП4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:54

Таблица с комплексна оценка ОП 4
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 10:11

Таблица с комплексна оценка ОП 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 10:10

Таблица с комплексна оценка ОП 2
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 10:10

Таблица с комплексна оценка ОП 1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 05.02.2020 / 09:54

Протокол № 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 17.01.2020 / 15:59

Приложение 2.3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:28

Решение за одобрянаве ва обявлеине за изменение или допълнителна информация
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 18.11.2019 / 13:41

Разяснение № 1
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 15.11.2019 / 16:30

eЕЕДОП- xml
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 12:12

еЕЕДОП- pdf
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 12:11

Приложение 3.1 за обособена позиция 3
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:47

Техническа спецификация Приложение № 5
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 11:15

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0054_
Дата: 31.10.2019 / 10:28

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4698 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021