Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане на многофамилни жилищни сгради - социални жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата сграда в ПИ с идентифик

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 01 ноември 2019
Валидно до: понеделник, 09 декември 2019

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

"Изпълнение на строително - монтажни работи за  изграждане на многофамилни жилищни сгради  -  социални жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата сграда в ПИ с идентификатор 07079.671.334 по КК на гр. Бургас,  УПИ VIII, кв. 151 по плана на зона "Д", ж.к. "Меден рудник".

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 09.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 10.12.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41580

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Антония Дякова - началник отдел ИП при Община Бургас - 056/841 193   

 

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 01.11.2019 / 17:10

Разяснение 4
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 02.12.2019 / 16:32

Протокол 1
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 23.01.2020 / 17:05

Протокол 2
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.03.2020 / 17:09

Протокол 3
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.03.2020 / 17:11

Доклад
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.03.2020 / 17:12

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.03.2020 / 17:14

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.05.2020 / 14:50

Договор
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.05.2020 / 14:51

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.05.2020 / 14:52

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 13.05.2020 / 14:55

Обявление за изменение
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 26.05.2020 / 10:37

Разяснение 3
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 26.11.2019 / 15:19

Приложение КС-Обект 2
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:24

Приложение КС2-Обект 1
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:22

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 01.11.2019 / 17:11

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:21

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:24

Техническа документация
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:25

Проектодоговор
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:25

ЕЕДОП в PDF формат
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 10:39

ЕЕДОП в XML формат
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 10:42

Документация
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:20

Разяснение 1
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 11.11.2019 / 16:05

Разяснение 2
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 25.11.2019 / 16:23

Приложение КС1-Обект 1
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 04.11.2019 / 09:22

Допълнително споразумение
Номер: 00797-2019-0055_
Дата: 26.05.2020 / 10:38

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4577 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021