РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В КУЛТУРЕН ДОМ НА ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ

Четвъртък, 31 Октомври 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Проектът е част от политиката на Община Бургас за създаване на активни градски пространства, които обединяват инфраструктура, събития, творчески общности и публики. Културният дом е разпознаваема и търсена локация, разположена в сърцето на градския център и с потенциал за развиване на разнообразие от функции и взаимодействия както с околното пространство, така и с утвърдени и набиращи популярност съвременни изкуства и творчески индустрии. Предвидените по проекта дейности са насочени към цялостна модернизация на сградния фонд, създаване на съвременен архитектурно-художествен образ на сградата, функционално и смислено обогатяване на дейностите, прилагане на мерки за енергийна и ресурсна ефективност.

В изпълнение са следните дейности:
♦ строително - монтажни дейности за обновяване на съществуващите зали и помещения, включително зрителна зала, сцена и спомагателни пространства, реконструкция на покрив и вътрешен двор, изграждане на надстройка в зоната около главния вход, осигуряване на достъпна среда и мерки за енергийна ефективност;
♦ доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане;
♦ осъществяване на авторски и строителен надзор по време на строителството;
♦ мерки за информация и комуникация;
♦ дейности по управление на проекта и финансов одит.

Проектът е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Бургас, Зона на въздействие с публични функции с висока обществена значимост (ЗВ I) - Проектна група ЗВ I - 4 Обновяване на обекти на културата и е в списъка на основните проекти на Инвестиционната програма, която извежда приоритетните обекти за интервенция за Община Бургас за периода 2014 -2020 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Създаване на условия за насърчаване на културното многообразие, творческата мобилност, развитието на културните индустрии и съвременни форми на творческо изразяване, бизнес инициативите чрез реконструкция и модернизация на Културен дом на Лукойл Нефтохим.
Реализацията на проекта добавя стойност към постигането на състояние на градската културна инфраструктура, адекватно на очакванията на съвременните публики с постигане на следните СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
► Насърчаване на социалното приобщаване чрез подобряване на достъпа до културни и развлекателни услуги;
► Насърчаване на културни и творчески изяви;
► Създаване на условия за равен достъп до културно - развлекателните дейности и участие в тях за всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение, младежи и младежки организации;
► Подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност.

Реализацията на проект "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" ще доведе до превръщането на Културния дом в най-голямата и съвременна сграда в Община Бургас за провеждане на културни събития от различно естество, като ще се създадат възможности за провеждане на концерти и театрални постановки на закрито, бизнес-форуми, фестивали и конференции с национално значение, за каквито липсват условия в момента. Обновяването и функционално преосмисляне на отделните зали ще осигури съвременни и модерни условия за музикална, концертна и художествена дейност, насочена към детската и младежка публика.

Реализира се чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, финансов инструмент Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България от Фонд за устойчиви градове и собствен принос на Община Бургас.
Бюджет на проекта: 9 490 230 , 92 лева
БФП - 4 019 217, 00 лева   
Финансов инструмент - 5 151 384, 72 лева
Собствен принос - 319 629, 20 лева

Статус: изпълнява се (06.08.2019 - 06.04.2021)

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1357 Последна промяна: 14:58:20, 04 февруари 2021