Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на риба и рибни разфасовки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2019 – 2021 г."

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 8 Ноември 2019, 14:22
Валидно до: Понеделник, 6 Януари 2020, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"ДОСТАВКА НА РИБА И РИБНИ РАЗФАСОВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПОСТОЯННИ ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКА КУХНЯ НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 г.,

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

  Линк към Съобщението за отваряне на "Предлагани ценови параметри" - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41246

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Татяна Маринова- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 269

По техническата част: Даниел Борисов - старши експерт-юрист отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" при Община Бургас - 056 / 841 149

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 11.11.2019 / 14:23

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 15.04.2020 / 17:46

Обявление за възложена поръчка договор № 93-ОП19-69(2) от 08.04.2020г.
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 15.04.2020 / 17:46

Доклад до Възложителя
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 11.02.2020 / 16:09

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 11.02.2020 / 16:09

Протокол № 2 - Протокол с констатации
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 11.02.2020 / 16:08

Протокол 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 11.02.2020 / 16:08

ЕЕДОП в XML файл
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:14

ЕЕДОП в PDF файл
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:13

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:12

Приложение 6
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:12

Приложение А
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:11

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:11

Документация
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 13.11.2019 / 14:10

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 11.11.2019 / 14:24

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0058_
Дата: 15.04.2020 / 17:50

Договор.pdf
Номер: Договор.pdf
Дата: 03.11.2021 / 10:19

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2349 Последна промяна: 15:23:28, 29 януари 2021