Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изработване на подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

Публикувано на: Четвъртък, 21 Ноември 2019, 10:35
Валидно до: Неделя, 20 Януари 2019, 08:35

 

 

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

      Изработване на подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/ по обособени позиции:

      Обособена позиция 1: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о."Острица 1" и с.о."Острица 2" в землищата на кв.Банево и с.Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас."

      Обособена позиция 2: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за селищно образувание "Каптажа", землище с.Изворище"

Оособена позиция 3: "Изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП-ПУР/  на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за територията на с.о."Брястите 1 и 2" и  с.о."Каменица-Изворите", землище Меден Рудник, гр.Бургас"


Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 06.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.


Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 07.01.2020 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.


 

 

 

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - Даалова

 гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288;

Линк към съобщение за отваряне на плик "Предлагани ценови параметри" - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41094

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 10:54

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 31.01.2020 / 11:05

Обявление за възложена поръчка договор №93-ОП19-72(7)/09.03.2020г. по ОП 1, договор №93-ОП19-72(8)/09.03.2020г. по ОП 2, договор №93-ОП19-72(6)/09.03.2020г. по ОП 3
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 11:14

Договор № 93-ОП19-72(7) от 09.03.2020г. по ОП 1
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 11:18

Договор № 93-ОП19-72(8) от 09.03.2020г. по ОП 2
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 11:18

Договор № 93-ОП19-72(6) от 09.03.2020г. по ОП 3
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 11:19

Техническо предложение към Договор № 93-ОП19-72(7) от 09.03.2020г. по ОП 1
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 13:47

Ценово предложение към Договор № 93-ОП19-72(7) от 09.03.2020г. по ОП 1
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 13:50

Техническо предложение към Договор № 93-ОП19-72(8) от 09.03.2020г. по ОП 2
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 13:51

Ценово предложение към Договор № 93-ОП19-72(8) от 09.03.2020г. по ОП 2
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 13:51

Техническо предложение към Договор № 93-ОП19-72(6) от 09.03.2020г. по ОП 3
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 13:52

Доклад
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 31.01.2020 / 11:05

Протокол 2
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 31.01.2020 / 11:05

Протокол 1
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 31.01.2020 / 11:05

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 10:58

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 10:58

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:03

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:05

Методика за оценка
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:07

Техническа документация
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:07

еЕЕДОП- pdf
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:44

еЕЕДОП- xml
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:45

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 21.11.2019 / 11:05

Разяснение № 1
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 23.12.2019 / 14:57

Ценово предложение към Договор № 93-ОП19-72(6) от 09.03.2020г. по ОП 3
Номер: 00797-2019-0060_
Дата: 27.03.2020 / 13:52

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3468 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021