Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: “Анаеробна инсталация за разделно събрани био

Публикувано на: Четвъртък, 28 Ноември 2019, 10:30
Валидно до: Вторник, 7 Януари 2020, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас"


гр. Бургас, 2019 г.

 На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 07.01.2020г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 08.01.2020г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Лице за контакт:

Валерия Димитрова- Даалова гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

Линк към съобщение за отваряне на цeнови оферти:

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41986

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 28.11.2019 / 10:49

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 22.05.2020 / 17:06

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 22.05.2020 / 17:03

Договор
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 22.05.2020 / 17:00

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 16.04.2020 / 16:05

Доклад
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 16.04.2020 / 16:04

Протокол № 3
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 16.04.2020 / 16:04

Протокол № 2
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 16.04.2020 / 16:04

Протокол № 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 17.02.2020 / 16:03

еЕЕДОП- xml
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 29.11.2019 / 11:27

еЕЕДОП - pdf
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 29.11.2019 / 11:26

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 29.11.2019 / 11:25

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 29.11.2019 / 11:24

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 29.11.2019 / 11:24

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 29.11.2019 / 11:19

Обявление
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 28.11.2019 / 10:55

Информация за сключен договор
Номер: 00797-2019-0065_
Дата: 22.05.2020 / 17:07

Обявление за приключен договор №93-ОП19-85(37) от 07_05_2020г.pdf
Номер: Обявление за приключен договор №93-ОП19-85(37) от 07_05_2020г.pdf
Дата: 08.12.2023 / 16:38

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4504 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021