Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: OП1–Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 19 декември 2019

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 

"Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции:

ОП1 - "Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас"

ОП2 - "Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите на "Общински съвет по наркотични вещества" - гр. Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 19.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към Съобщението за отваряне на "Предлагани ценови параметри" - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41245

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Татяна Маринова- юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 269.

По техническата част: Даниел Борисов - старши експерт-юрист отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" при Община Бургас - 056 / 841 149.

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:02

Техническо предложение по ОП 2
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 13.04.2020 / 17:23

Договор № 93-ОП19-71(2) от 08.04.2020г по ОП2
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 13.04.2020 / 17:20

Обявление за възложена поръчка договор № 93-ОП19-71(2) от 08.04.2020г.
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 13.04.2020 / 17:19

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 18.02.2020 / 09:17

Доклад до Възложителя
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 18.02.2020 / 09:17

ПРОТОКОЛ 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 18.02.2020 / 09:17

Протокол 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 18.02.2020 / 09:14

Документация
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:06

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:06

Обявление за невъзлагане по ОП 1
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 28.01.2020 / 12:23

Решение за прекратяване относно Обособена позиция 1
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 16.01.2020 / 16:30

Решение за удължаване на срока по ОП 1
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 23.12.2019 / 16:14

ЕЕДОП в XML файл
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:09

ЕЕДОП в PDF файл
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:08

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:07

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 27.11.2019 / 16:06

Ценово предложение по ОП 2.pdf
Номер: 00797-2019-0067_
Дата: 13.04.2020 / 17:26

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2200 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021