Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 28 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 19 декември 2019

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника (СОТ)"

гр. Бургас, 2019 г.    

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 19.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019 г. от 12:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт: Даниела Георгиева - Главен Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", тел.: 056/907242, факс: 056/841996

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти: 

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41098

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:29

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 18.03.2020 / 17:10

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 18.03.2020 / 17:09

Договор
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 18.03.2020 / 17:07

Доклад до Възложителя
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 23.01.2020 / 17:19

Решение за избор на изпълнител № 219 от 23.01.2020 г.
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 23.01.2020 / 17:19

Протоколи от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 23.01.2020 / 17:19

Протокол № 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 02.01.2020 / 16:49

Приложение № 3.1.
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:35

Отговор на постъпило запитване № 1
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 12.12.2019 / 16:02

Проект на Договор
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:33

Технически спецификации
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:32

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:39

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:39

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:31

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:30

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 28.11.2019 / 17:30

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797-2019-0069_
Дата: 18.03.2020 / 17:10

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2146 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021