С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура с предмет: "„Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и об

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 27 ноември 2019
Валидно до: понеделник, 02 декември 2019

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и застраховка на служители на Община Бургас и общинските предприятия" по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1: "МПС - застраховки "Гражданска отговорност" "Автокаско"- всички рискове; "Злополука на водача и пътниците в МПС", "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз"  и "Обща гражданска отговорност"; Обособена позиция № 2: "Електронно оборудване - застрахователна защита срещу - "Кражба и грабеж", "Късо съединение и токов удар" и "Злоумишлени действия на трети лица"; Обособена позиция № 3: "Детски площадки, съоръжения и инфраструктурни обекти, собственост на Община Бургас" - застрахователна защита срещу "Злоумишлени действия на трети лица / вкл. вандализъм/"; Обособена позиция 4 "Служители и лица, подлежащи на застраховане от община Бургас и общинските предприятия" - застраховки "Злополука", "Трудова злополука" и рискова застраховка "Живот"., с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0042, вписана в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 140-345020 от 23.07.2019 г. oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 02.12.2019г. (понеделник) от 15:00 часа на адрес гр. Бургас, ул. Конт Андрованти" № 1, ет. 3, зала № 26.

 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39293

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1586 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021