Възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 28 ноември 2019
Валидно до: четвъртък, 19 декември 2019

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Осигуряване на интернет и свързаност за общинска администрация, общински съвет и ВРБ:

 

Обособена позиция № 1: "Предоставяне на интернет и свързаност за Общинска администрация и общински съвет";

Обособена позиция № 2: "Предоставяне на интернет за други общински институции";

Обособена позиция № 3: "Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Туризъм";

Обособена позиция № 4: "Предоставяне на интернет и свързаност за ОП Чистота Еко"

Обособена позиция № 5: "Предоставяне на интернет за общински предприятия"

Обособена позиция № 6: "Предоставяне на интернет за социални заведения"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 19.12.2019 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.12.2019 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев - Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

По техническата част: Атанас Сиреков - Директор на Дирекция "Информационно обслужване и технологии" при Община Бургас - 056 / 907 300

 

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/41354

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:29

Договор по ОП 2
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:57

Техническо предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:58

Ценово предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:58

Договор по ОП 3
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:59

Техническо предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:59

Ценово предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:00

Договор по ОП 4
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:00

Техническо предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:01

Ценово предложение ОП 4
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:01

Договор по ОП 5
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:01

Техническо предложение ОП 5
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:02

Ценово предложение ОП 5
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:02

Договор по ОП 6
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:02

Техническо предложение ОП 6
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:03

Ценово предложение ОП 1
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:57

Техническо предложение ОП 1
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:57

Договор по ОП 1
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:55

Обявление за поръчката
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:29

Документация
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:30

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:30

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:30

ЕЕДОП - pdf
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:30

ЕЕДОП - xml
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.11.2019 / 16:32

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 06.12.2019 / 11:15

Документация след промяна
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 06.12.2019 / 11:16

Протокол № 1 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 21.01.2020 / 16:43

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 19.03.2020 / 16:59

Протокол № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 19.03.2020 / 17:01

Протокол № 3 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 19.03.2020 / 17:02

Доклад
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 19.03.2020 / 17:03

Обявление за възложена поръчка по ОП 1, ОП 2, ОП 3, ОП 4, ОП 5 и ОП 6
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 11:53

Ценово предложение ОП 6
Номер: 00797-2019-0068_
Дата: 28.05.2020 / 12:03

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2087 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021