Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 02 декември 2019
Валидно до: вторник, 14 януари 2020

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 "Доставка на 5 броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, с електронно отчитане на предадените количества"

гр. Бургас, 2019 г.

 На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 14.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 15.01.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 242

 

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 02.12.2019 / 17:06

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 15.09.2020 / 12:02

Договор
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 15.09.2020 / 12:02

Решение за избор на изпълнител № 1684 от 09.07.2020 г.
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 09.07.2020 / 17:13

Доклад до Възложителя
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 09.07.2020 / 17:13

Протоколи от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 09.07.2020 / 17:12

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 28.05.2020 / 17:06

Протокол № 2 - Протокол с констатации
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 30.04.2020 / 15:36

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 04.12.2019 / 14:12

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 04.12.2019 / 14:12

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 04.12.2019 / 14:12

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 04.12.2019 / 14:11

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 04.12.2019 / 14:11

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 02.12.2019 / 17:06

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0070_
Дата: 15.09.2020 / 12:02

Обявление за приключен договор 93-ОП19-76(5) от 09_09_2020г.pdf
Дата: 01.02.2021 / 14:52

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2144 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021