Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 16 декември 2019
Валидно до: понеделник, 27 януари 2020

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 

"Избор на посредник между Община Бургас и мобилните оператори в България за осигуряване на свързаността по разплащанията чрез кратки текстови съобщения за паркиране"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 27.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.01.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев - Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

По техническата част: Пламен Димитров - Ръководител Звено "Синя Зона" - 0885 56 70 56

 

Линк към съобщение за отваряне на ценови оферти: https://www.burgas.bg/notice/details/62/41617

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:32

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 23.09.2020 / 10:24

Договор
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 23.09.2020 / 10:23

Обявление за възлагане
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 23.09.2020 / 10:22

ДОКЛАД
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 27.03.2020 / 17:14

ПРОТОКОЛ № 2 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 27.03.2020 / 17:14

ПРОТОКОЛ № 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 27.03.2020 / 17:14

Решение за избор на изпълнител №792 от 27.03.2020 г.pdf
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 27.03.2020 / 17:14

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:34

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:34

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:34

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:34

Документация
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:33

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 19.12.2019 / 16:33

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0072_
Дата: 23.09.2020 / 10:24

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1868 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021