Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ „ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СГРАДАТА НА ХРАМ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. БУРГАС”

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 23 Декември 2019, 10:13
Валидно до: Понеделник, 3 Февруари 2020, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

за обществена поръчка, с предмет:

 

"ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ "ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СГРАДАТА НА ХРАМ "Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - гр. БУРГАС"

 

 Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 03.02.2020г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 04.02.2020г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - Даалова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 10:26

Решение за прекратяване на процедура
Номер: 00797_
Дата: 19.02.2020 / 10:47

Решение за одобряване на обявление за изменение
Номер: 00797_
Дата: 06.02.2020 / 14:29

Проект за „Аварийно конструктивно укрепване на храм „Св. Св. Кирил и Методий, гр. Бургас” – част Фасадна реставрация
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:00

ЕЕДОП - XML
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:28

ЕЕДОП - PDF
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:27

Проект на договор
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:20

Приложения за попълване
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:19

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:10

Методика за оценка
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:10

Техническа спецификация
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:09

Становище на Министерство на културата
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:09

Задание за проектиране
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:09

Обяснителна записка
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 16:08

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797_
Дата: 23.12.2019 / 10:26

Обявление за възложена поръчка
Номер: 00797_
Дата: 09.03.2020 / 17:20

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4267 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021