Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда– стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП“ по проект: „Създаване на условия за разкриване на

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 23 декември 2019
Валидно до: петък, 10 януари 2020

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Доставка на постелъчен инвентар и кухненска посуда- стоки, включени в списъка по чл.12, ал. 1, т.1 от ЗОП"  по проект: "Създаване на условия за разкриване на 5 нови социални услуги на територията на община Бургас", Договор №: BG16RFOP001-5.001-0026-C01, Приоритетна ос 5: "Регионална социална инфраструктура", процедура BG16RFOP001-5.001 "Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца"  по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020".

 

 ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:

13.01.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки" при община Бургас - 056/907 276

Антония Дякова - началник отдел ИП при община Бургас - 056/841 193   

 

 


 

 

 

 

 

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 23.12.2019 / 16:58

Покана
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 23.12.2019 / 17:02

Доклад
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 14.02.2020 / 16:05

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 14.02.2020 / 16:08

Обявление за възложена поръчка договор № 93-ОП19-88(4) от 02.04.2020
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 16.04.2020 / 12:19

Договор № 93-ОП19-88(4)02.04.2020
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 16.04.2020 / 12:20

Ценово
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 16.04.2020 / 12:30

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 16.04.2020 / 14:01

Обявление за приключен договор 93-ОП19-88(4) от 02.04.2020г
Номер: 00797-2019-0076_
Дата: 21.07.2020 / 08:52

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1405 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021