Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 27 Декември 2019, 13:53
Валидно до: Четвъртък, 30 Януари 2020, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за обществена поръчка, с предмет:

""Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас"

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 30.01.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 31.01.2020 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/42086  

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

По техническата част: Юлия Димитрова - гл. експерт в отдел СЕЕ при Община Бургас; тел: 056/907 229

 

 

 

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:31

Разяснение 2
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 03.02.2020 / 17:05

Разяснение 3
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 04.02.2020 / 17:10

Протокол 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 17.03.2020 / 16:58

Протокол 2
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 23.04.2020 / 15:48

Протокол 3
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 23.04.2020 / 15:48

Доклад
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 23.04.2020 / 15:49

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 23.04.2020 / 15:49

Обявление за възложена поръчка договор № 93-ОП19-84(18) от 22.05.2020г
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 01.06.2020 / 12:06

Договор № 93-ОП19-84(18) от 22.05.2020г
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 01.06.2020 / 12:07

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 01.06.2020 / 14:47

Приложение № 1 Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:33

Приложение № 1 Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:33

Обявление на поръчка
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:32

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:32

Приложение № 8 Методика за оценка
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:36

Проектодоговор
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:36

Техническа документация
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:37

ЕЕДОП в PDF формат
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:49

ЕЕДОП в XML формат
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:49

Решение за обяваване на обявление за изменение или допълнителна информация
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 14.01.2020 / 12:19

Разяснение 1
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 20.01.2020 / 17:13

Документация
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 27.12.2019 / 14:32

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0075_
Дата: 01.06.2020 / 14:47

Обявление за приключен договор № 93-ОП19-84(18) от 22_05_2020г.pdf
Номер: Обявление за приключен договор № 93-ОП19-84(18) от 22_05_2020г.pdf
Дата: 28.04.2021 / 15:53

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4442 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021