Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграждане на eкспозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 30 декември 2019
Валидно до: понеделник, 17 февруари 2020

                                                                     ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 Изграждане на експозиционен и демонстрационен център "Минералните води на Акве Калиде"

  На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 17.02.2020г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 18.02.2020г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

Валерия Димитрова - Даалова - гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/42150

Файлове:

Решение за откриване
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 02.01.2020 / 10:50

Разяснение № 4
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 10.02.2020 / 17:15

Разяснение № 5
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 11.02.2020 / 15:31

Протокол 1 от работата на комисия
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 24.03.2020 / 15:37

Протокол № 2
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 30.04.2020 / 15:40

протокол № 3
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 30.04.2020 / 15:41

Таблица с комплексна оценка
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 30.04.2020 / 15:44

Доклад
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 30.04.2020 / 15:45

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 30.04.2020 / 15:45

Обявление за възлагане
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 20.11.2020 / 10:28

Договор
Номер: 00797-2019-0079_93-ОП19-92/31/16.11.
Дата: 20.11.2020 / 10:29

Техническо предложение
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 20.11.2020 / 10:31

Разяснение № 3
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.02.2020 / 16:15

Разяснение № 2
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 27.01.2020 / 16:59

Обявление за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 02.01.2020 / 10:51

Техническа спецификация
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 16:33

Методика за оценка
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 16:34

КС Приложение 3.1.
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 16:40

Техниечска документация
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 16:40

Документация за обществена поръчка
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 16:34

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 16:37

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 17:02

еЕЕДОП- PDF
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 17:10

еЕЕДОП- XML
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 03.01.2020 / 17:11

Разяснение № 1
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 27.01.2020 / 16:59

Ценово предложение
Номер: 00797-2019-0079_
Дата: 20.11.2020 / 10:32

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4115 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021