Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции”, включващи:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 30 декември 2019
Валидно до: сряда, 05 февруари 2020

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

 

"Предоставяне на услуги по застраховане на движимо и недвижимо имущество, собственост на община Бургас и общинските предприятия по обособени позиции", включващи:

 

Обособена позиция №1 "Плавателните съдове, подлежащи на застраховане със застраховка "Каско на плавателните съдове" с клауза "Отговорност при сблъскване", "Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз", "Злополука на лицата в превозните средства" към ОП "Туризъм"; 

Обособена позиция №2 "Гражданска отговорност на Община Бургас и общинските предприятия към трети лица/ телесни увреждания и материални щети/, във връзка със стопанската дейност на общината "; 

 Обособена позиция №3  "Широколистни горски култури, минерализована ивица и оборудване на пет противопожарни депа по проект № 02/226/00346/15.12.2014г.: "Възстановяване на горския пожар и въвеждане на превантивни дейности на територията на община Бургас" със застраховка "Индустриален пожар".

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 05.02.2020 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 06.02.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от Комисия назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

По юридическата част: Янислав Тенев - Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 269

По техническата част: Петя Станчева - гл. експерт в Дирекция "Икономика и стопански дейности"- 056 / 907- 531

 

Линк към съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти - https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/42231

 

Файлове:

Решение за откриване на процедура
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 02.01.2020 / 11:54

Доклад
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 12.06.2020 / 16:26

Договор по ОП 1
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 11.08.2020 / 11:16

Техническо предложение по ОП 1
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 11.08.2020 / 11:29

Ценово предложение по ОП 1
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 11.08.2020 / 11:30

Обявление за възложена поръчка по ОП1
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 11.08.2020 / 11:15

Обявление за възложена поръчка по ОП 2 и ОП 3
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 10:54

Договор по ОП2
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 10:55

Техническо предложение ОП 2
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 10:56

Ценово предложение ОП2
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 10:57

Договор по ОП3
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 10:57

Техническо предложение ОП 3
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 10:59

Протокол № 3 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 12.06.2020 / 16:26

Протокол № 2 от работата на Комисията
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 12.06.2020 / 16:25

Обявление за поръчка
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 02.01.2020 / 11:55

Документация
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:19

Приложения за попълване
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:20

Проект на договор
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:20

Приложение № 1
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:20

Приложение № 2
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:21

espd-request.pdf
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:21

espd-request.xml
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 03.01.2020 / 17:21

Разяснение 1
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 14.01.2020 / 16:42

Протокол № 1 от работата на комисията
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 20.03.2020 / 16:38

Решение за избор на изпълнител
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 12.06.2020 / 16:23

Ценово предложение по ОП 3
Номер: 00797-2019-0077_
Дата: 18.08.2020 / 11:00

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2421 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021