Бюджет 2020 – Сигурност и перспектива за Бургас

Вторник, 7 Януари 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

Бургас започва годината с финансова стабилност. Проектобюджет 2020 е справедлив, тъй като осигурява средства за всички направления, необходими за  развитието на града. Това обяви на пресконференция днес кметът Димитър Николов. Той представи основните приоритети и акценти в проектобюджета за тази година. Изброените обекти в него са само част от тези, които ще се реализират през годината. Те са с осигурено финансиране. Община Бургас подготвя и проекти, с които ще кандидатства за финансиране, а обектите ще бъдат обявени след осигуряването им.

Отделени са достатъчно средства за асфалтиране на улици във "Възраждане", централна градска част и съставните селища, които ще се ремонтират, но след подмяна на канализацията  и водопроводите от ВиК Бургас.

При изготвянето на БЮДЖЕТ 2020 е използван консервативен подход. Разчетен е на база местните приходи, които са формирани за поредна година без да бъдат завишавани местните данъци на гражданите. Изключение прави единствено вдигането на екологичната компонента от данъка върху автомобилите, което касае най-замърсяващите, като увеличението е между 5 и 25 лева на автомобил. Средствата, които ще постъпят, ще се използват за екологични дейности.

В доклада си за 2019 г. Агенцията за кредитен рейтинг отчете, че финансовите показатели на Община Бургас са подчертано по-добри от средните за страната, както и че Бургас е сред общините с най-добри параметри за финансова устойчивост.

Бюджет 2020 е със същата приходна част, но много по-голяма разходна по отношение на държавно делегираните дейности. Средствата за тях в бюджета са нараснали с 16 млн. лв. спрямо 2019 г. За заетите в образованието са с ръст 15,5 %, в здравеопазването - с 10 %, за социални услуги - с 11,5 %, за центровете за настаняване от семеен тип на деца /младежи с увреждания -15 %, за центровете за временно настаняване - с 8 %, за функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" - с 8,6 %.

"Бюджет 2020 е начало на поетапното изпълнение на предизборната ми програмата, която бургаските граждани подкрепиха", каза кметът Димитър Николов.

Бюджет 2020 е подготовката на Бургас за разгръщането на новите перспективи за града и общината.  Заложените инвестиции в него са важни за бъдещото развитие на ключови сектори за региона: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ, ЕКОЛОГИЯ, СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ.

Бюджет 2020 е насочен към инвестиции в образованието на младите и създаването на условия за откриването на нови работни места чрез инвестиции в зоните за бизнес.

2020 г. ще е и годината за приключване на настоящия програмен период и усилена подготовка за новия - през 2021 година.

Община Бургас ще стартира няколко програми, свързани с безопасността на пешеходците, междублоковите пространства, околната среда,   социалните дейности и сигурността.

През 2020 година Община Бургас обединява в пакет мерки, свързани с екологията и околната среда с участието на гражданите.

Основните акценти в БЮДЖЕТ 2020 са ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БИЗНЕС, ЕКОЛОГИЯ.

ПРИОРИТЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

1.   След отличните резултати от проекта "Първокласно начало" и по искане на родители и учители, Община Бургас ще продължи за втора година реализирането му. Още 90 класни стаи за новите близо 2000 първокласника във всички бургаски училища ще бъдат изцяло обновени, обзаведени с нови мебели, оборудвани със съвременна техника.  Всички учители на първи клас ще използват новите методи на обучение. Новата методика дава резултат по отношение на по-високата функционална грамотност на първокласниците. Мониторингът показа, че с новата методика с използването на игрови методи значително се увеличава вниманието на децата към учебния материал и усвояването на дигиталните технологии, развива екипност и креативност в тях. Това ни дава основание да превърнем проекта "Първокласно начало" от пилотен в постоянен.  

2.   Продължава програмата за обновяване на дворните пространства на училища и детски градини. През тази година ще се обновяват площадките на 3 училища и 5 детски градини.

3.   Детски научен център "ПланетУм" ще отвори врати тази година, ще стартира и изграждането на Планетариум.  

4.   Нова общинска програма "Успешни студенти" - най- добрите студенти, които учат в бургаски университети, имат отличен успех, участват в национални и университетски научноизследователски проекти, ще имат възможност да получават стипендии.

5.   Разширяване на училищната база.

ПРИОРИТЕТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1.   Комплексен онкологичен център - ПЕТ скенер, гама камера за брахитерапия - осигуряване на максимални условия за диагностика, лечение и последващо наблюдение на този тип заболявания;

2.   Цялостно реновиране на ДКЦ 1 и конструктивно укрепване на ДКЦ 2;

3.   Ще започне ремонт на педиатрични кабинети и чакалните в Диагностично-консултативните и медицински центрове в Бургас;

4.   Създаване на Програма "Специализации"  на завършващи лекари. Подкрепа за продължаващото обучение и специализацията на професионалистите по здравни грижи.

5.   Периодични профилактични кампании на социално-значими заболявания във всички лечебни заведения в общината.

6.   Стартират проучванията и анализ на потребностите за изграждане на Университетска детска болница и избор на подходящ терен.

 

ПРОГРАМА ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ

Продължава работата по обособяване на индустриални зони в "Долно Езерово", Девети километър и Равнец, и по реализиране на фаза 2 на Индустриален и логистичен парк.

- В индустриална зона Българово ще продължи изграждането на инфраструктура до новозакупените имоти, ще се финализира изграждането на КПС и тласкател за битовите отпадни води, за да се обезпечи нормалната работа на бъдещите производства. До момента са изградени две улици със съответните инженерни проводи по тях. В зоната в Българово има нови трима инвеститори, които започват изграждането на собствени бази. Община Бургас заделя средства в капиталовата програма за обезпечаване на транспортния достъп и захранване на терените с ток и вода.

- Първа фаза на Индустриален и логистичен парк - приключва строителството на последната улица и така всички имоти в зоната ще са обезпечени с комуникации. В територията на зоната са останали предимно частни терени.

         - Втора фаза на Индустриален и логистичен парк -  готов е цялостният проект за изграждане на обслужващите улици и техническата инфраструктура. Приключва засипването и заравняването на терена. До края на февруари започва изместването на трасетата на електропроводите от ЕСО в нови трасета, съобразно изработения ПУП. След това започва поетапно строителство на пътищата в зоната, като първата част ще започне с изграждане на локал в територията, разположена след кръговото на "Меден рудник", посока Созопол.   

         - Трета  фаза на Индустриален и логистичен парк - 9-ти км. /Разсадника/ - 150 дка в близост до път I-6, в посока кв. "Ветрен" - вече е променено предназначението на имота и текат процедурите по прехвърлянето му в собственост на Индустриалния парк. Паралелно с това се работи по ПУП на фаза идеен проект.

- Проектиране и изграждане на нови улици в промишлена зона "Север"- Мадика /териториите на Север от града посока "Ветрен"/. Община Бургас разработи План за улична регулация, което улесни провеждането на процедурите по промяна предназначението на земята и съответно засили интереса на инвеститорите. Проектиране на инфраструктура, изграждане на улици, тротоари и осветление в зоната.

- Изграждане на нова улица с водопровод в зона Пети километър - трасето ще свързва града със зоната, без да се преминава през главния път за "Ветрен".

- Приоритетно изграждане на довеждаща инфраструктура до частни и общински терени, където ще се строят нови предприятия.

- Промотиране на индустриалните зони, университетите и професионалните гимназии пред местни и чуждестранни компании, бизнес сдружения и асоциации.

- Инициативи, насочени към привличане на компании от ИТ и аутсорсинг индустрията и академии и обучения, свързани с  осигуряване на кадри и увеличаване на броя на заетите в сектора.

- Продължава работата на комисията за подпомагане на Малки и средни предприятия. През тази година, освен традиционните обучения, които са в подкрепа на бизнеса, ще създадем и общински фонд за подпомагане на стартъпи, който ще подкрепя реализирането на добрите идеи и ще стимулира младите предприемачи.

 

ПАКЕТ "ОКОЛНА СРЕДА"

-         Подновяване на предложението в Сдружението на общините в България за даване на повече правомощия на кметовете да санкционират промишлени замърсители.

 

-         Отправяне на искане към РИОСВ за надграждане на системите за измерване на въздуха с нови показатели. 

 

-         Изпълнение на проект за прилагане на мерки за намаляване замърсяването на въздуха от битовото отопление с твърди горива за кв. "Долно Езерово" - за 2 280 домакинства, като първите пилотни 80 ще стартират през тази година;

 

-         Изпълнение на Програма LIFE за подмяна на горивните устройства за домакинствата, които използват дърва и въглища за битово отопление; за Бургас ще бъдат подменени "печките" на 1 994 домакинства;

 

-         Доставка и монтаж на две нови станции за мониторинг на качеството на въздуха в Бургас - за ФПЧ10;

 

-         Надграждане на системата за мониторинг на Община Бургас; Модернизиране и надграждане на Мобилната станция за КАВ на общината - предвижда се закупуване на допълнителни анализатори за специфични органични замърсители;

 

-         Въвеждане на зони с ниски емисии /ЗНЕ/ като мярка за ограничаване замърсяването на въздуха - Община Бургас е пилотна община по изпълняван от МОСВ Българо-немски проект за въвеждане на зони с ниски емисии от източник Транспорт и Битово отопление;

 

-         Увеличаване честота и обхват за машинно миене на уличната мрежа, като изпълнение на мярка за подобряване качеството на въздуха;

 

-         Надграждане на Системата за управление на риска от наводнения - нови, допълнителни станции към съществуващите; изготвено проектно предложение за кандидатстване през 2020 г.;

 

Подобряване и контрол на системата за системата за управление на отпадъците":

-         Продължава въвеждането на изцяло нова система за събиране и извозване на битовите отпадъци; Продължава програмата за пълна подмяна на съдовете за отпадъци; Електронно отчитане на количествата на отпадъците при обслужване на всеки съд; Обслужването на съдовете за отпадъци се извършва от напълно нови превозни средства, категория Евро 6;

 

-         Започва изграждане на втора клетка на Регионалното предприятие за управление на отпадъците "Братово Запад" - с капацитет 400 хил. тона и техническа и биологична рекултивация на старото депо за отпадъци;

 

-         Стартиране на разговори за разширение на газопреносната мрежа, като метод за борба с ФПЧ, приоритетно съгласуване на трасета и сервитути и експедитивно разрешителни за постъпили инвестиционни намерения.

 

-         В процес на изпълнение е проект за изграждане на Инсталация за анаеробно третиране на биоразградими отпадъци с когенерация и въвеждане на система за разделно събиране на биоразградими отпадъци от домакинствата и юридически лица; капацитет 30 хил. тона годишно, производство на ел. енергия.

 

-         Разширяване мрежата на Мобилните центрове за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата с още 5 бр., с цел увеличаване процента на разделно събраните отпадъци

 

ЕКОЛОГИЧЕН ТРАНСПОРТ

-         Нови 56 електробуса последно поколение ще попълнят редиците на градския транспорт в Бургас. Закупуването им ще позволи да се учестят разписанията по натоварените линии и да се оптимизира транспортната схема. Част от сегашните нови автобуси ще бъдат пренасочени към обслужване на съставните селища в общината. Така техните жители също ще се возят на екологично чисти и климатизирани транспортни средства.

-         С увеличаването на подвижния състав общинският превозвач "Бургасбус" ще разполага с достатъчно резервни автобуси, за да гарантира бърза реакция и подмяна на превозните средства с изправни при ПТП и повреди.

-         Времето за придвижване ще бъде намалено още с надграждане на системата от бързи автобусни линии. За целта ще бъдат реконструирани нови участъци от основните транспортни трасета. Поетапно ще бъде увеличен броят на кръстовищата с автоматизирано управление. Информационни табла на входните градски артерии ще предоставят информация за задръствания, ремонти, ПТП, за да могат водачите да планират маршрутите си и да оптимизират времето за пътуване.

-         Още преди да се сдобие с новите 56 електробуса, Община Бургас обнови цялостно професионалната гимназия по транспорт със специализираните й кабинети и работилници, а от миналата есен в нея е разкрита паралелка "Електрически транспортни средства". Успешно завършилите младежи получават в самото училище свидетелство за управление на МПС - категория С, без да заплащат допълнителни курсове за този документ.

КЛИМАТ

-         Разработване на Стратегия за адаптация към климатичните промени - ще бъдат изведени и заложени мерки за енергийна ефективност, туризъм, градска среда, води.

ЗЕЛЕНА ПРОГРАМА

 Община Бургас стартира кампанията "Засади дърво", чиято цел е не само да се развиват зелените площи в града, но и самите граждани да участват в създаването на приятна околна среда. Тази програма ще бъде разгърната през тази година.

Определени са първоначалните зони, те ще се допълват с нови в останалите квартали и съставни селища на общината. За всяко ново засадено дърво ще се издава протокол и ще се вписва в специална схема. Това ще гарантира неговата поддръжка и опазване във времето.

Допълнителни средства на стойност 65 000 ще бъдат осигурени за засаждане на нови 287 бр. дървета до края на април по улиците и парковете на града.

 

ПРИОРИТЕТИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1.   Проект "Патронажна грижа"-  Екип от медицински сестри и домашни помощници, рехабилитатори, психолози предоставят комплексни здравни грижи и социални услуги в домовете на повече от 241 хора с увреждания и възрастни над 65 г.- измерване на кръвно налягане, кръвна захар, медицински манипулации, смяна на превръзки, рехабилитация, психологическа подкрепа, административни услуги и мобилни лабораторни изследвания. 2.   Ще започне изпълнението на Програма "Активни пенсионери" в две направления - Спортна и културна дейност в пенсионерските клубове и Организиране на профилактични прегледи. 3.   Ще започне функционирането на 5 нови социални услуги - Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21г.4.   Изграждане на достъпна архитектурна среда в обществени сгради и в жилищата на хора със затруднена подвижност.

 

ОБЕКТИ 2020

-         Новият конгресен център в зоната за обществен достъп на Пристанище Бургас. Той ще се използва целогодишно като място за провеждане на конференции, браншови срещи, изложби, концерти, образователни форуми, обучителни семинари. Сградата се състои от шест нива, многофункционална зала за 500 човека, офисни площи, кабинети за научно-изследователска дейност и др

-         Нова библиотека и Център за съвременно изкуство. Сградата ще има "зелен" покрив. В нея над 600 000 книги, сега разпръснати на няколко места. Атриум ще свърже библиотеката и новата модернистична сграда от стъкло и метал на Центъра за съвременно изкуство. Във вътрешния двор ще се изгради малък амфитеатър. Идеята е обновената сграда да стане не просто книгохранилище, а и ново арт- пространство.

-         Културен дом на Нефтохимика. Сградата ще се надстрои и "опакова" в нова фасада, която изцяло ще промени нейния облик. Тече ремонт на всички вътрешни помещения. Пълна промяна ще претърпи голямата зрителна зала. Неизползваемият вътрешен двор ще е с малка сцена и ще се отвори от едната си страна към площад "Тройката". Два асансьора и необходимите рампи за хора с увреждания ще осигурят комфортен достъп до сградата.

-         Концертна зала "Проф. Иван Вульпе". Проектът включва топлоизолиране на всички стени и покрива, подмяна на дограма и мазилки, обновяване на всички вътрешни помещения, подобряване на акустиката, осигуряване на достъпна среда.

-         - В източната част на туристически комплекс Акве калиде ще бъде изграден нов музеен и демонстрационен център. Нивото на археологията ще бъде консервирано и вплетено в учебен музей и експозиция за използването на лечебните води от преди 2000 години. На втория етаж ще бъде изграден действащ СПА център с три басейна, представящ реплика на класическа римска баня.

-         Реконструкция на нови участъци от основните транспортни трасета по улиците "Стефан Стамболов", бул. "Демокрация", ул. "Булаир".

-         Четирилентова свързаност: Продължава работата по изготвяне на прединвестиционните  проучвания за осигуряване на транспортна свързаност между общинските центрове в област Бургас по  направленията Бургас - Малко Търново, "Бургас - Средец и "Бургас - Айтос, чрез четирилентови транспортни връзки. Това ще даде възможност да бъдат подготвени регионални проекти, насочени към осигуряване на по-добри условия за икономическо развитие на региона чрез подобряване на инфраструктурата. До края на 2020 г. ще бъдат изготвени парцеларните планове за утвърждаване на новите трасета и през новия програмен период ще се кандидатства с готов проект.

-         Ще приключи проектирането за Нов градски стадион и прилежащата му инфраструктура - Теренът е разположен между Пътен възел Юг и к-с "Меден рудник".

-         Ще приключи изграждането на зала "Арена Бургас". Тя ще е единствената в страната, лицензирана да приема домакинство на лекоатлетически състезания от най-висок ранг. Освен турнири в много спортове, в нея ще се провеждат мащабни концерти и други културни събития. 
"Арена Бургас" е съставена от три блока:
- Блок А  - основната зала с обслужващи помещения - малка тренировъчна зала, ресторанти, кафенета, фитнес, помещения за отдаване под наем;
- Блок Б - открит етажен паркинг на три нива с 400 места, голяма обслужваща зала със 700 седящи места;

- Блок В - още един паркинг на три нива, отново с 400 места.
В основната зала ще има 7000 седящи места, с опция при определени събития да бъдат увеличени до 12 000 заедно с правостоящите

- Шумозаглушителни екрани на път І-9 - ще приключи изграждането на първия етап от проекта и ще стартира втория етап.

- Велоалея "Солници" - районно осветление  - "Сарафово" - ще се довърши участъкът от велоалеята, свързващ брегоукрепителната дамба с бункера. Ще се монтира осветление, видеонаблюдение и ще се довърши настилката.

- Укрепване свлачище кв. "Сарафово" - С реализирането на проекта ще се гарантира стабилитета на терена и ще се осигури възможност за реализиране на предвижданията и задоволяване на обществените нужди, ползване на дамбата като крайбрежна алея, осигуряваща връзката със съществуващата градска зелена система в екологична и мобилна градска среда

- Интегриран проект за управление на питейни и отпадни води-  "Черно море" и  "Рудник" - продължава, чакаме нов транш от ПУДООС.

- Обновяване на многофамилни жилищни сгради - за административни и жилищни сгради - проектът продължава със саниране на още единадесет нови сгради в комплексите "Възраждане" и "Меден рудник" с общо 11 000 кв.м. РЗП.

- Корекция на река Отманлийска III етап- ще продължи корекцията на коритото в последния участък до хижа "Странджа".

-         Изграждане на защитена лодкостоянка Ченгене скеле.

-         Изграждане на Културно-образователен и туристически център, посветен на рибарството - Ченгене скеле.

-         Разширение на пристана на остров Света Анастасия -
ще бъде удължен периодът за посещение на острова. Той ще осигури по-безопасно акостиране. Изграждането му ще защити от ерозия скалистата основа на остров Света Анастасия.

-         Паркинг до бл. 55 Изгрев - нови 100 паркоместа за живеещите

-         Обследване и реализиране на многоетажни паркинги /при подкрепа от живеещите/.

-         Реконструкция на улица "Климент Охридски" - ще се подменят подземните комуникации, ще се ремонтират тротоарите, пътната настилка, осветлението, ще се засади нова растителност.

-         Реконструкция на Улица "Цариградска" - ще се подменят подземните комуникации, ще се ремонтират тротоарите, пътната настилка, осветлението, нова растителност.

-         Изграждане на Паркинг за 150 автомобила на бул. "Мария Луиза", в отсечката между улиците "Цариградска" и "Климент Охридски". /има постъпило възражение от живеещи в един от входовете/.

-         Рехабилитация на ул. "Транспортна".

-         Рехабилитация на кръгово кръстовището с ул. "Димитър Димов".

-         Рехабилитация на главен път I-6 посока Бургас-"Ветрен".

-         Изграждане на велоалея до квартал "Крайморие".

-         Изграждане на студентски жилища, зона Д, "Меден рудник".

-         Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН.

-         Изграждане на Младежки център в "Меден рудник".

-         Подмяна на уличното осветление с енегоефективно по 22 улици и булеварди в града - "Янко Комитов", "Тодор Александров", "Яким Якимов", "Одрин", "Христо Ботев", "Демокрация", "Индустриална", "Чаталджа", "Булаир" и мн. др.

 

ПРОГРАМА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА

"Моят град, моят квартал, моята улица"

 

Успешно реализираната в Бургас програма за саниране показа, че когато има обща идея за подобряване условията на живот, съседите могат да се сдружават и да вземат решения.

Програмата ще даде шанс на активните граждани да превърнат квартала, в който живеят, в едно по-красиво място. За реализиране на програмата ежегодно ще бъдат заделяни средства от бюджета на общината.

  • Програмата ще стартира от 01.02.2020 г. Заявлението се подава в деловодството на съответното кметство.
  • В заявлението е необходимо да се посочи някое от изброените предложения за вида на благоустрояване: Изграждане на паркинг, Зона за спорт, Зона за отдих и озеленяване, Детска площадка, Друго.

Важно условие за финансиране е консенсус на жителите в съответните блокове за функцията на бъдещото пространство.

Като пилотен проект на тази програма, в капиталовата програма за 2020 са предвидени средства за благоустрояване на междублоково пространство в к-с "Изгрев", 39-40 блок - там ще бъдат създадени условия за отдих и игри, които да се използват от хора на всякаква възраст. Проектът включва също така създаване на паркоместа и озеленяване.

 

ПРОГРАМА - ПРЕДИМСТВО НА ПЕШЕХОДЦИТЕ

 

През 2019 г. на територията на Община Бургас са регистрирани 15 пътнотранспортни произшествия на пешеходни пътеки с един загинал човек. Всяка година за осигуряване на условията по безопасност и организация на движението, Община Бургас предвижда  средства за поддържане и ремонт на пътна маркировка и пътни знаци.

През 2020 г., освен тези дейности, предвиждаме средства за повишаване на безопасното придвижване на пешеходците, което включва:

  • ремонт на пешеходни тротоари, с осигуряване на среда достъпна за хора с увреждания
  • в ОП "Общински имоти" се създава звено за ремонти на тротоари и стълбища, градинска и паркова мебел, фонтани, подлези и пасарелки, с което ще се осигури по-бърза и своевременна реакция при възникнал проблем
  • увеличаване броя на пешеходните пътеки, маркирани с трайна маркировъчна боя "студен пластик" - през 2020 г. ще бъдат маркирани с такава боя още 139 бр. пешеходните пътеки около учебни заведения и детски градини
  • допълнително осветяване на пешеходните пътеки

         Общо пешеходните пътеки на територията на Община Бургас са 545 бр. Пешеходните пътеки, маркирани с дълготрайна маркировъчна боя тип "студен пластик", са 111 бр., основно в най-натоварените зони.

         - Асфалтиране и маркиране на участъците около детски градини и училища

- Ще започне реализирането на нова общинска програма "Аз съм пешеходец" - изграждане на площадки по Безопасност на движението в 6 училища и детски градини и провеждане на общоградски състезания по Безопасност на движението. Всички ученици от основния етап на обучение ще получат светлоотразителни стикери и ленти за своите раници и светлоотразителни жилетки с цел придвижване като група пешеходци. 

-         Изграждане на велополигон за деца - парк "Славейков"

-         С 20 процента увеличаване на средствата за по-качествена маркировка и с 80 процента увеличаване на средствата за ремонт на пешеходни зони

-         Монтиране на светофарни уредби с бутони за пешеходци и велосипедисти

 

ПРОГРАМА "ОТВАРЯНЕ НА БУРГАС КЪМ МОРЕТО"

Предстои изграждането на нов, по-удобен и безопасен пристан на остров Света Анастасия, както и на лодкостоянка Ченгене скеле. Тя ще бъде разположена в акваторията на дълбочина от 1,78 м., като включва ограден вълнолом с обща дължина приблизително 200 м. Предвижда се изграждането на площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките; подходен канал, колонки за снабдяване на лодкостоянките с вода и ел. енергия; изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката - за захранване на колонките с вода и за противопожарни нужди. Освен  лодкостоянка, обслужваща дребномащабния крайбрежен риболовен флот, хидротехническото съоръжение изпълнява  брегозащитни и брегоукрепващи функции, които са необходими като противодействие срещу морската абразия и срутищни процеси.

Ще бъде изграден и културно-образователен и туристически център, посветен на рибарството. Така бургаската традиция ще бъде съхранена в природна и екологична среда, като едновременно с това ще бъде показана по интересен за туристите начин. Бъдещият етнографски комплекс ще покаже бита на рибарите с активното участие на местната общност.

С реализацията на изброените проекти, с морски таксита в Бургаския залив ще може да се пътува от/до пет точки - остров Света Анастасия, Ченгене скеле, новата лодкостоянка в "Крайморие", Магазия 1 в пристанище Бургас и рибарско пристанище "Сарафово.

ПРОГРАМА СИГУРНОСТ

През 2020 г. ще се надгради и разшири обхвата на система за електронно наблюдение, собственост на Община Бургас. Ще  продължи поетапното присъединяване на съставните селища и квартали в системата за видеонаблюдение.

В момента се работи и предстоят да бъдат монтирани над 25 камери в квартал Победа, 3  от които ще бъдат камери за разпознаване на номера на автомобили.

Следващите населени места, където ще се изгражда видеонаблюдение, са кварталите "Крайморие" и "Сарафово".

Предвидени са средства за монтиране на камери на  новоизградени или изграждащи се паркинги,  площадки и зони за отдих, кварталните селища. Предвижда се общият им брой  за настоящата година да надхвърли 150.

  Ще се увеличи капацитетът на Центъра за видеонаблюдение и управление на трафика,  за да бъде пригоден към специфичните изисквания за съхраняване на техниката и обособяване на допълнителни работни места и сървърни помещения.

 

ПРОГРАМА КОНТРОЛ

ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОЧИСТВАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ.

ЗАТЯГАНЕ КОНТРОЛА НА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ -  определяне на нови задължения и санкции на строителните фирми за почистване и миене на инфраструктурата около строителните обекти, както и създаване на специален режим за транспортиране на строителни материали.

ЗАТЯГАНЕ НА КОНТРОЛА И САНКЦИИТЕ ЗА КАБЕЛНИ, ВиК и газопреносни оператори, които не възстановяват качествено разкопаните от тях пътните настилки.

КУЛТУРА, ТУРИЗЪМ И СПОРТ

-         РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА СЪБИТИЕН ТУРИЗЪМ в новите спортни и културни пространства на Бургас - конгресен център, зала "Арена", библиотека, Културен дом на Нефтохимика

Ключовата дума в сферата на културата, туризма и спорта за 2020 г. е разгръщане.

Дейностите, предвидени в бюджета за следващата година, маркират трасето към преминаване на следващо, по-високо ниво в  областите, най-пряко свързани с публичния имидж на Бургас.

Налагането на Бургас като цялостна мярка - място за фестивален, конгресен, културен, спортен и уикенд туризъм през цялата година, както и летен отдих с възможност за много атракции.

Налагане на бранда Бургас като естествено средище на Югоизточна България. Затова протягаме ръка към всички общини от областта за съвместни културни и туристически проекти.

В Бюджет 2020 са предвидени средства за събитията, които да показали своя капацитет досега: Спайс мюзик фестивал, Фестивал на пясъчните фигури, Международния филмов фестивал, втората част на изложбата "Златото на египетските фараони", Кулинарният фестивал и десетки други. Това  са събития, които привличат туристи и същевременно създават възможности за допълнителни развлечения на бургазлии и хората от региона.

Предвидени са средства за подпомагане на кино проекти, сюжетно свързани с региона. Постъпили са четири предложения за игрални продукции и едно за документален филм. Кои ще получат финансиране и в какъв размер, ще бъде решено след разглеждането на проектите от комисията по култура към Общински съвет. Това е още една стъпка към постигането на синтез между културата и туризма.

Част от стратегията ни за разгръщане на туристическия капацитет е и организирането на многокомпонентни събития в други региони на страната. Искаме да се заявим като привлекателно за българските туристи място, където те могат да отдъхнат, да се насладят на интересна културна програма, да видят история, да посетят единственият обитаем остров в Черно море, а дори и времето да не е подходящо за плаж да поплуват в комплекс "Арена". Имаме планове за втори сезон на много успешния концерт "Обичам Бургас", който да бъде показан и на публиката в други градове.

СПОРТНИ СЪБИТИЯ:

Най-престижните спортни, на които Бургас ще бъде домакин през тази година са:

Световно първенство по свободно гмуркане - състезанието ще се проведе за първи път в нашия град в периода от 20-ти до 30-ти юни- Плувен басейн "Парк Арена ОЗК". Право на участие имат всички пълноправни страни членки на международната асоциация по свободно гмуркане AIDA International.

Европейско първенство по хандбал за юноши до 18 г. - след одобрението на Европейската федерация по хандбал стана ясно че, през 2020 година първенството ще се проведе в град Бургас в периода 14 - 23 август. Шампионатът също така има подкрепата  на Министерството на младежта и спорта и ще се проведе в новоизградената спортна зала "Арена" Бургас.

Общински международен турнир по плуване "За голямата награда на град Бургас" - Гран При - организатор на проявата е Община Бургас и БФПС. След изключително добрите отзиви от миналогодишния турнир, състезанието ще се проведе за втори път града ни. В него се очаква да се включат над 300 плувци. Плувен басейн "Парк Арена ОЗК" ще бъде домакин на проявата, което ще бъде с награден фонд от 20 000 лв.

 Турнир по художествена гимнастика, който е част от календара на Международната федерация по гимнастика и Българска федерация по художествена гимнастика. В турнира се очаква да вземат участие елитни гимнастички. Предвиден е и паричен награден фонд.

Международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания- основната задача е да се популяризира спорта сред хората с увреждания и неговото практикуване. Турнира ще се проведе през месец септември в Спортна зала "Никола Станчев" с подкрепата на Българска параолимпийска федерация.

Също така в спортния календар на Община Бургас са заложени голям брой прояви, които традиционно се провеждат през годините. Като морски град имаме доста състезания свързани с плувните спортове (6 на брой), ветроходни регати (5 на брой), турнири по водна топка и т.н.

Като нова проява, която през годините може да се превърне в традиционна е Турнир по тенис "Мемориал Андрей Костов".

В календара са включени и доста прояви с масов характер, като Спортен празник на кв. "Крайморие"; Спортни мероприятия за празника на к-с "Меден рудник"; Полумаратон "Атанасовско езеро"; Мулти-спорт състезание Park Arena TRI и др.

Атрактивните мероприятия, които ще се проведат през летния сезон, са Плувен маратон "о-в Света Анастасия"- Моста; Национална проява "Крале на силата" - мероприятието представя положителния ефект от упражненията с тежести пред широката публика в България. Състезанието има 20-годишна история и за първи път ще се проведе в град Бургас. Общият брой прояви залегнали в спортния календар на общината за 2020 година е над 70 мероприятия".

Интелигентен град

 

¨     Надграждане и разширяване на системата за видеонаблюдение;

¨     Адаптивна система за управление на трафика при светофарно регулирани кръстовища - системата ще обхваща 22 светофарно регулирани кръстовища и 4 пешеходни преминавания;

¨     Географска информационна система (ГИС) и услуги, насочени към бизнеса и гражданите;

¨     Надграждане и разширяване възможностите за интеграция на градска платформа "Smartburgas"

 

Приоритет : Стратегическо развитие

  • разработване на общински стратегически документи 21-27, които да интегрират регионалното и пространственото развитие на общината, да служат за определяне на проблемите и нуждите при разработването на инвестиционни програми, идентифицирането на проекти и реализирането им чрез многофондово финансиране.

¨     Разработване на стратегия за Подкрепа и стимулиране на местния бизнес

¨     Общински план за развитие и др. задължителни стратегически документи за програмен период 2021-2027.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 8986 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021