СЪОБЩЕНИЕ до Павлина Милчева Русева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 23 януари 2020
Валидно до: петък, 31 януари 2020

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Павлина Милчева Русева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 3424/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 160, ет. 6, ап. 17 и по настоящ адрес на адрес: гр. Бургас, бул. "Демокрация" № 160, ет. 6.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицето следва да подмени личните си документи.
Екземпляр от Заповед № 3424/11.11.2019 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованото лице в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 787 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021