С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по пред

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 24 януари 2020
Валидно до: сряда, 29 януари 2020

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на компютърна и периферна техника по две обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Доставка на компютърна техника и периферна техника за нуждите по предоставяне на мобилни здравно-социални услуги в рамките на проект № BG05M9OP001-2.040-0051-C01 "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" и Обособена позиция 2 - "Доставка на преносими компютри и периферна техника за нуждите на "Общински съвет по наркотични вещества" - гр. Бургас", относно Обособена позиция № 2, с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0067, oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 29.01.2020г. (сряда) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 5, стая 514.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40699

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1701 Последна промяна: 15:23:29, 29 януари 2021