ЗАПОВЕД №591/05.03.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, землище кв. Банево, местност „Минерални бани“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 5 Март 2020, 16:43
Валидно до: Вторник, 31 Март 2020, 16:43

ОБЩИНА БУРГАС

ЗАПОВЕД

591/05.03.2020г.

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, чл. 52 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи и Решениe на Общински съвет - Бургас, по т. 18 от дневния ред на проведеното на 19.12.2019 г. заседание (Протокол № 5), във връзка с чл. 281а от Закона за електронните съобщения    

О  Т  К  Р  И  В  А  М :

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години, на поземлен имот с идентификатор 07079.13.1512 по КККР на гр. Бургас, землище кв. Банево, местност "Минерални бани", целият с площ 0,501 дка и с начин на трайно ползване "Обществен извънселищен парк, горски парк", съответстващ на поземлен имот № 063013 по КВС на землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници по кадастрална карта: ПИ с идентификатор 07079.13.1511, за разполагане на електронно съобщително съоръжение "Базова станция".

В търга могат да участват само предприятия предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Определям начална тръжна годишна наемна цена в размер на 14 484 лева (четиринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева)     

Определям стъпка за наддаване, в размер на 724 (седемстотин двадесет и четири) лева, представляваща 5% от началната тръжна цена на годишния наем.

Търгът да се проведе на 25.03.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет.1, заседателна зала № 1.

Определям депозит за участие в търга в размер на 4 345 (четири хиляди триста четиридесет и пет) лева, представляващ 30% от началната тръжна цена на годишния наем, която да се внесе по сметка на Община Бургас BG 89 SOMB 9130 33 23996501, BIC SOMBBGSF в "Общинска банка" АД.

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 120 (сто и двадесет) лeва, без ДДС, внесена в касата на Център за административно обслужване (ЦАО) на Община Бургас, невъзстановима след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 8:30 до 17:15 часа,

Крайният срок за закупуване на тръжна документация е до 16:00 часа на 23.03.2020 г.

Заявления за участие в търговете се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от

техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търг е до 16:00 часа на 24.03.2020 г.

Утвърждавам тръжна документация, както следва:

- копие от настоящата заповед

- условия за провеждане на търг с тайно наддаване

- скица на имота

- Приложение № 1 - Заявление за участие в търга

- Приложение № 2 - Декларация по образец

- Приложение № 3 - Декларация за оглед на имота    

- Приложение № 4 - Наддавателно предложение

- Приложение № 5 - Проекто - договор      

 

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг ще се проведе на 01.04.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО лично от кандидатите или от техни представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа, след заплащане на определения в настоящата заповед депозит, за участие в търга.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 30.03.2020 г.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 31.03.2020 г.

Съобщение за търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на информационното табло на сградата на Община Бургас, откъм ул. "Александровска".

Заповедта подлежи на обжалване пред Административeн съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при община Бургас и на Председателя на Комисията за провеждане на търгове, конкурси, приватизация и реализация на малки благоустройствени проекти, за сведение и изпълнение.  

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2321 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021