С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект:

Публикувано на: Четвъртък, 26 Март 2020, 13:54
Валидно до: Сряда, 1 Април 2020, 14:00

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: Изготвяне на доклад за съответствието със съществените изисквания към строежите и изпълнение на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: "Анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2019-0065, Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 01.04.2020г. от 14:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, етаж 3,  зала 26.

 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40603 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2019-0065.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3533 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021