№ 1154/21.05.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, както следва:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 22 Май 2020, 11:56
Валидно до: Четвъртък, 4 Юни 2020, 11:56

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

1154/21.05.2020 г.

На основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал. 1, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.27 от дневния ред на проведеното на 27.02.2020 г. заседание (Протокол № 7),

ОТКРИВАМ :

            Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни обекти, собственост на Община Бургас, както следва:

1.                  "Лекарски кабинет", находящ се в сградата на "Здравна служба" в кв.Черно море, град Бургас, актувана с Акт № 5211/28.08.2008 г. за частна общинска собственост, построена в УПИ I, в кв.135, по плана на кв. Черно море - кв. Рудник, град Бургас, включващ кабинет - помещение № 3 с площ 11,55 кв.м, ведно с 6,74/13,48 кв. м ид. ч. от манипулационна и 16,52 кв.м ид. ч. от общата площ на чакалня, коридор и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток - склад, запад - лекарски кабинет, север - коридор, юг - външен зид към ул. "Пирин", предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 34,67 лева (тридесет и четири лв. и шестдесет и седем ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,46 лева (три лв. и четиридесет и шест ст.)

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 104,00 (сто и четири) лева.

2.                  "Лекарски кабинет № 1", находящ се на II етаж в сграда, с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. "Кубрат" № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13 кв.м, ведно с 5.62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4.5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2.87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток - манипулационна, запад - външен зид и лекарски кабинет № 2, север - лекарски кабинет № 2, юг - външен зид, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 34,95 лева (тридесет и четири лв. и деветдесет и пет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,49 лева (три лв. и четиридесет и девет ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 104,85 лева (сто и четири лв. и осемдесет и пет ст.)

3.                  "Лекарски кабинет № 2", находящ се на II етаж в сграда с административен адрес: град Бургас, кв. Победа, ул. "Кубрат" № 7, актувана с Акт № 858/09.06.1998 г. за частна общинска собственост, състоящ се от кабинет с площ 13, кв.м, ведно с 5.62 кв. м ид. ч. от чакалня, 4.5 кв. м ид. ч. от манипулационна и 2.87 кв. м ид. ч. от сервизни помещения, с обща площ 26 кв. м, при граници на кабинета: изток - чакалня, запад - външен зид, север - външен зид, юг - лекарски кабинет № 1, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 34,95 лева (тридесет и четири лв. и деветдесет и пет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,49 лева (три лв. и четиридесет и девет ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 104,85 лева (сто и четири лв. и осемдесет и пет ст.)

4.                  "Лекарски кабинет" № 2, находящ в сградата на "Здравна служба", построен в УПИ XXIII, кв.24, по плана на кв. Рудник, град Бургас, актуван с Акт № 4421/27.11.2006 г. за публична общинска собственост, с площ 16,13 кв. м, ведно манипулационна с площ 18,37 кв. м и 8,62 кв. м ид. ч. от коридор, преддверие, склад и сервизни помещения, при граници на кабинета: изток - вътрешен зид, запад - лекарски кабинет № 3, север - коридор, юг - външен зид, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 45,81 лева (четиридесет и пет лв. и осемдесет и една ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,58 лева (четири лв. и петдесет и осем ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 137,43 лева (сто тридесет и седем лв. и четиридесет и три ст.)

5.                  "Лекарски кабинет" с обща площ 40,90 кв. м, включващ кабинет с площ 29,60 кв. м и чакалня с площ  11,30 кв. м, находящ се в сграда Кметство, кв. Горно Езерово, град Бургас, построена в УПИ I в кв. 15 по плана на кв. Горно Езерово град Бургас, актуван с Акт № 8791/24.10.2017 г. за частна общинска собственост, при граници на кабинета: изток - външен зид, запад - административни помещения, север - външен зид, юг - административни помещения, предназначен за първична и извънболнична медицинска помощ, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 46,16 лева (четиридесет и шест лв. и шестнадесет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 4,61 лева (четири лв. и шестдесет и една ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 138,48 лева (сто тридесет и осем лв. и четиридесет и осем ст.)

6.                  Обект № 1.45 с площ 14.84 кв. м, разположен на първи етаж в спортна зала "Никола Станчев", актувана с Акт № 5929/28.10.2009 г. за публична общинска собственост, изградена в УПИ I, кв. 14 по плана на ж.р. "Меден рудник", град Бургас, при граници на обекта: североизток - външен зид и котелно, югоизток - котелно и коридор, югозапад - чакалня и коридор, северозапад - коридор, предназначена за лекарски кабинет или кабинет за рехабилитация, срещу заплащане на месечна наемна цена в размер на 37,69 лева (тридесет и седем лв. и шестдесет и девет ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3,76 лева (три лв. и седемдесет и шест ст.)

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 113,07 лева (сто и тринадесет лв. и седем ст.)

Определям следните условия и изисквания, на които следва да отговарят кандидатите:

1.                  Да са общопрактикуващи лекари.

2.                  Да са регистрирани като лечебно заведение - индивидуална практика за първична медицинска помощ, с предмет на дейност - извънболнична медицинска помощ.

3.                  Да са сключили договори с НЗОК-РЗОК.

Търгът да се проведе на 10.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура, следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

            Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор-проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 (сто и десет) лева, без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 08.06.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 09.06.2020 г.

Оглед на обектите може да бъде извършен след предварително записване на тел. 0886 208 845 - Надя Пенчева.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 17.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 15.06.2020 г.

Нови заявления за участие в повторния търг да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 16.06.2020 г.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1730 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021