№ 1226/27.05.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва:

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 29 Май 2020, 09:17
Валидно до: Вторник, 23 Юни 2020, 09:17

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д
№ 1226/27.05.2020 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.17 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол № 8), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9) и Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.                 На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т. 17 от дневния ред на проведеното на 31.03.2020 г. заседание (Протокол № 8):

1.1.           УПИ ХІІІ-13 в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас, целият с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв. м, с отреждане "за жилищно строителство", при граници: североизток - УПИ І, югоизток - УПИ ХІ-общ. и УПИ ХІІ-14, югозапад - ул. "Първа", северозапад - УПИ ХІV-13, отразен като ПИ с идентификатор 23090.501.226 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка две две шест) и с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв. м в КККР на с. Драганово, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-456/03.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 23090.501.14, 23090.501.361, 23090.501.225, 23090.501.231 и 23090.501.227, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9285/ 13.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 152, том 51, Вх. рег.№ 16874 от 19.12.2019 г., с начална тръжна цена в размер на 6 620,00 (шест хиляди шестстотин и двадесет) лева, без ДДС и  стъпка за наддаване в размер на 662,00 (шестстотин шестдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 662,00 (шестстотин шестдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.2.           УПИ ХІV-13 в кв. 4 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас, целият с площ 564 (петстотин шестдесет и четири) кв. м, с отреждане "за жилищно строителство", при граници: североизток и северозапад - УПИ І, югоизток - УПИ ХІІІ-13, югозапад - ул. "Първа", отразен като ПИ с идентификатор 23090.501.227 (две три нула девет нула точка пет нула едно точка две две седем) и с площ 564 (петстотин шестдесет и четири) кв.м в КККР на с. Драганово, община Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-456/03.07.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при съседи: 23090.501.226, 23090.501.361 и 23090.501.231, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9286/12.11.2019 г., вписан в Служба по вписванията-Бургас с № 110, том 51, Вх. рег.№ 16810 от 19.12.2019 г., с начална тръжна цена в размер на 6 980,00 (шест хиляди деветстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 698,00 (шестстотин деветдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 698,00 (шестстотин деветдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.                 На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.22 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9):

2.1.           УПИ XIII в кв. 14 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 608 кв. м, отреден "за вилно строителство", при граници: север - УПИ XII-18, изток-улица, юг-улица, запад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.832.203 по КККР на гр. Бургас, с площ 608 кв. метра, актуван с Акт №9361/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 19 660,00 (деветнадесет хиляди шестстотин и шестдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 966,00 (хиляда деветстотин шестдесет и шест) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1966,00 (хиляда деветстотин шестдесет и шест) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2.           УПИ VIII-194 в кв. 4а по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 605 кв. м, отреден "за вилно строителство", при граници: север - УПИ VII-30, 194, изток - край на регулация, юг-УПИ IX-36, УПИ X-196, УПИ XI-197, запад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.832.194 по КККР на град Бургас, с площ 605 кв. метра, актуван с Акт № 9263/19.09.2019 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 350,00 (двадесет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 2 035,00 (две хиляди тридесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 035,00 (две хиляди тридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

2.3. УПИ VI-148 в кв. 15 по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв.Крайморие, град Бургас, целият с площ 868 кв. м, отреден "за вилно строителство", при граници: север-улица, изток-УПИ VII-144, УПИ IX-145, юг-УПИ XII-149, запад- УПИ XIII-123 и УПИ V-123, съответстващ на ПИ идентификатор 07079.832.148 по КККР на гр. Бургас, с площ 868 кв. м, актуван с Акт № 9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 30 770,00 (тридесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 3 077,00 (три хиляди седемдесет и седем) лева.

            Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3 077,00 (три хиляди седемдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 61,54 лева (шестдесет и един лв. и петдесет и четири ст.), без ДДС.

3.                 На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9):

3.1.           Поземлен имот с идентификатор 47202.503.92 по КККР на село Маринка, с площ 250 кв. м, при граници: 47202.503.93, 47202.503.241, 47202.503.234, 47202.503.89, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 92, находящ се в кадастрален район 501 по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 250 кв. м, актуван с Акт № 8927/16.02.2018 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 6 080,00 (шест хиляди и осемдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 608,00 (шестстотин и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 608,00 (шестстотин и осем) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

3.2.           Поземлен имот с идентификатор 47202.503.314 по КККР на село Маринка, с площ 400 кв. м, при граници: 47202.503.64, 47202.503.231, 47202.503.63, 47202.503.230, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 314, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 400 кв. м, актуван с Акт № 8941/06.03.2018 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 220,00 (девет хиляди двеста и двадесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 922,00 (деветстотин двадесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 922,00 (деветстотин двадесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

3.3.           Поземлен имот с идентификатор 47202.503.316 по КККР на село Маринка, с площ 483 кв. м, при граници: 47202.503.386, 47202.503.235, 47202.503.80, 47202.503.81, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 316, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 483 кв. м, актуван с Акт № 8928/16.02.2018 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 10 130,00 (десет хиляди сто и тридесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1 013,00 (хиляда и тринадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 013,00 (хиляда и тринадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

3.4.           Поземлен имот с идентификатор 47202.503.317 по КККР на село Маринка, с площ 416 кв. м, при граници:47202.503.197, 47202.503.235, 47202.503.91, 47202.503.90, 47202.503.319, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 317, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 416 кв. метра, актуван с Акт № 8943/06.03.2018 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 520,00 (девет хиляди петстотин и двадесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 952,00 (деветстотин петдесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 952,00 (деветстотин петдесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

3.5.           Поземлен имот с идентификатор 47202.503.318 по КККР на село Маринка, с площ 403 кв. м, при граници: 47202.503.90, 47202.503.91, 47202.503.87, 47202.503.86, 47202.503.234, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 318, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 403 кв. м, актуван с Акт № 9362/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 9 420,00 (девет хиляди четиристотин и двадесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 942,00 (деветстотин четиридесет и два) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 942,00 (деветстотин четиридесет и два) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

3.6.           Поземлен имот с идентификатор 47202.503.319 по КККР на село Маринка, с площ 484 кв. м, при граници: 47202.503.95, 47202.503.197, 47202.503.317 47202.503.90, 47202.503.234, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 319, находящ се в кадастрален район 501 по ПНИ на с.о. "Черниците-училищното", земл. с. Маринка, община Бургас, целият с площ 484 кв. метра, актуван с Акт № 8944/06.03.2018 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 11 220,00 (единадесет хиляди двеста и двадесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1 120,00 (хиляда сто и двадесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 120,00 (хиляда сто и двадесет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

4.                 На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9): Поземлен имот с идентификатор 72151.506.67 по КККР на село Твърдица, одобрени със Заповед № РД-18-93/ 12.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 642 кв. м, при съседи: 72151.506.68, 72151.506.97, 72151.506.104, 72151.506.37, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл. № 67, находящ се в кадастрален район 506 по ПНИ на с.о. "Батака", земл. с. Твърдица, община Бургас, целият с площ 642 кв. метра, актуван с Акт № 8460/27.06.2016 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 14 650,00 (четиринадесет хиляди шестстотин и петдесет) лева и стъпка за наддаване в размер на 1 465,00 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 1 465,00 (хиляда четиристотин шестдесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 лева, без ДДС.

5.                 На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.25 от дневния ред на проведеното на 28.04.2020 г. заседание (Протокол № 9):

5.1.           Недвижим имот, актуван с Акт № 8801/28.11.2017 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) І-92 (първо римско за имот деветдесет и две), целият с площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв. м,  отреден за "Обслужващи и безвредни производствени дейности", в кв. 3 (три) кв. м по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, град Бургас,  при граници: североизток -УПИ ІІ, югоизток -УПИ VІІ, югозапад и северозапад -улици, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.92 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет две) и площ 539 (петстотин тридесет и девет) кв. м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.932, 07079.820.91  и 07079.820.93, с начална тръжна цена 87 600,00 (осемдесет и седем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 8 760,00 (осем хиляди седемстотин и шестдесет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 8760,00 (осем хиляди седемстотин и шестдесет) лева и цена на тръжната документация - 175,20 лева (сто седемдесет и пет лв. и двадесет ст.), без ДДС.

5.2.           Недвижим имот, актуван с Акт №8800/28.11.2017г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-93 (второ римско за имот деветдесет и три), целият с площ 619 (шестстотин и деветнадесет) кв. м, отреден за "Обслужващи и безвредни производствени дейности" в кв. 3 (три) кв.м  по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, град Бургас,  при граници: североизток -УПИ ІІІ, югоизток -УПИ V, УПИ VІ и УПИ VІІ, югозапад -УПИ І и северозапад -улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.93 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет три) и площ 617 (шестстотин и седемнадесет) кв. м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.92, 07079.820.91, 07079.820.90, 07079.820.89  и 07079.820.94, с начална тръжна цена  100 290,00 (сто хиляди двеста и деветдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 10 029,00 (десет хиляди двадесет и девет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 10 029,00 (десет хиляди двадесет и девет) лева и цена на тръжната документация - 200,58 лева (двеста лв. и петдесет и осем ст.), без ДДС.

5.3.           Недвижим имот, актуван с Акт № 8799/29.11.2017 г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - 94 (три римско за имот деветдесет и четири), целият с площ 823 (осемстотин двадесет и три) кв. м, отреден за "Обслужващи и безвредни производствени дейности" в кв.3 (три) по ПУП-ПРЗ на  кв. Сарафово, гр. Бургас,  при граници: североизток -улица, югоизток - УПИ ІV и УПИ V, югозапад - УПИ ІІ и северозапад - улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.820.94 (нула седем нула седем девет точка осем две нула точка девет четири) и площ 824 (осемстотин двадесет и четири) кв. м по одобрени КККР на гр. Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.820.930, 07079.820.93, 07079.820.89, 07079.820.934 и 07079.820.88, с начална тръжна цена 133 780,00 (сто тридесет и три хиляди седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 13 378,00 (тринадесет хиляди триста седемдесет и осем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 13 378,00 (тринадесет хиляди триста седемдесет и осем) лева и цена на тръжната документация - 267,56 лева (двеста шестдесет и пет лв. и петдесет и шест ст.), без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 17.06.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 15.06.2020 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 16.06.2020 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 24.06.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 22.06.2020 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 23.06.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 317 - Сребрина Борисова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение. 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3772 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021