Съобщение до г-жа Алики Филалидова с адрес: ул. Алеко Константинов 6, гр. Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 02 юни 2020
Валидно до: четвъртък, 11 юни 2020

До: г-жа Алики Ставрева Филалидова с адрес: ул. Алеко Константинов 6, гр. Бургас
Административна преписка с изх. № 94-01-4257/2020 г. на Община Бургас 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас уведомява на основание §4, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията (ЗУТ), г-жа Алики Ставрева Филалидова с адрес: ул. Алеко Константинов 6, гр. Бургас, за писмено уведомление по чл.26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс, с изх. №94-01-4257(1)/26.05.2020 г. на Община Бургас, относно започнато в дирекция "Устройство на територията", Община Бургас, административно производство по чл. 196, ал. 2 от ЗУТ за строеж: "Двуетажна сграда с идентификатор 07079.612.282.1 по КК на гр. Бургас" в УПИ XI-1162 в кв. 84 по плана на ЦГЧ-гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.282 по КК на гр. Бургас, на административен адрес гр. Бургас, ул. "Александровска" № 85.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

ПОСТАВИЛ СЪОБЩЕНИЕТО:
ИНЖ. АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
Главен експерт КС, отдел "Устройствено планиране и архитектура

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 808 Последна промяна: 15:23:30, 29 януари 2021