ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЦЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ИМОТ НА УЛ. ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“ №27

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 8 Юни 2020, 10:18
Валидно до: Неделя, 21 Юни 2020, 10:18

Уведомяваме Ви, че е издадено Решение № 982/27.04.2020 г. от  Главен експерт "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас за ОТКАЗ одобряване на технически инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: "Жилищна града в ПИ с идентификатор 07079.611.80 по КК на гр. Бургас, част от УПИ XIV - 1202, 1203, кв.103, по плана на ЦГЧ,  гр. Бургас.

На основание чл. 146 и чл. 149, ал. 1, във връзка чл. 215 от Закона за устройство на територията Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването и пред Административен съд - Бургас по реда на АПК.

Същата е изложена в стая №4 в Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч. 

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
Началник отдел "Устройствено планиране"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2552 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021