ДО ВСИЧКИ СОБСВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА - СГРАДА НА УЛ.„РИЛСКА“№10 -СГРАДА НА УЛ.„ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“№3

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 08 юни 2020
Валидно до: неделя, 21 юни 2020

Изх.№ 94-01-20336/08.06.2020г.   

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 966/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за УПИ XI-1406 в кв.91 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор  07079.611.128 по КК на гр. Бургас.

Същият е изложен в  Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Настоящата заповед подлежат на обжалване  по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ                                   изготвил: К.Кръстева - Стоянова
Главен експерт "УПА"                                          Главен специалист "УПА"

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 669 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021