ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ И ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ЗА ОТГОВОРНО, СПОДЕЛЕНО И ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Размер на шрифта: A A A Назад
Четвъртък, 11 Юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ И ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ЗА ОТГОВОРНО, СПОДЕЛЕНО И ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО

Проектът се изпълнява от Сдружение на Общините от Югоизточен регион, в което членуват четири общини: Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Финансиран е от Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020 г. и е насочен към подобряване на местния потенциал за взаимодействие между структурите на гражданското общество и местната власт за отговорно, споделено и динамично управление.

Изпълняват се дейности по:
♦ Изготвяне на анализ на дефицитите и потенциала за внедряване на ефективни механизми за гражданско участие за общините от Югоизточен район за планиране;
♦ Проучване на добри международни практики и такива на местно ниво;
♦ Създаване на пилотен модел за граждански консултации;
♦ Участие и мониторинг в Община Бургас;
♦ Провеждане на обществени събития за повишаване на информираността и изграждане на капацитет за гражданско участие при формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и решения.

Целевите групи са: административни структури на изпълнителната власт, служители на общинска администрация - Бургас, Сливен Стара Загора, Ямбол; общински съветници; широка общественост, бизнеса, структурите на гражданското общество на целевата територия.

Проектното предложение адресира:
► Необходимостта от повишаване на доверието на гражданското общество към дейността на местната администрация;
► Постигане на по-висока степен на прозрачност;
► Отговорност и отваряне на процеса на формулиране, прилагане и мониторинг на местни политики към гражданския сектор.

В резултат от изпълнение на дейностите ще бъде постигнато:
√ споделено разбиране за дефицитите и възможностите за активно участие на гражданите в процеса на формиране, осъществяване, мониторинг и оценка на публични политики на местно ниво;
√ подобрен капацитет на структурите на гражданското общество за ефективно участие в процеса на вземане на решения на местно ниво;
√ утвърден местен модел на партньорско планиране, реализация, мониторинг и оценка на публични политики.

Срок на изпълнение: 24 месеца (14 декември 2018 г. - 14 декември 2020 г.)

Бюджет на проекта: 87 657,14 лв.

 

Файлове:

Първи доклад

Втори доклад

Трети доклад

НПО Бургас

НПО Сливен

НПО Стара Загора

НПО Ямбол

Стратегия за включване на гражданите в процеса на вземане на решения на местно ниво

Казус

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1428 Последна промяна: 09:20:21, 04 юни 2021