Съобщение до Иван Атанасов Димитров

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 01 юли 2020
Валидно до: сряда, 15 юли 2020

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ИВАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

УЛ. "ОБОРИЩЕ" № 1

ГР. СОЗОПОЛ

 

Във връзка с продължаване на процедурата по издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за имот №003062 по нeдействаща КВС, местност "Ясака", землище с. Маринка, за който съгласно влязъл в сила Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, одобрен с Решение №29-12/25.07.2017г. на Общински съвет - Бургас, е обособен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХІ-1440 в кв.37 по плана на с. Маринка, моля да ни представите актуални документи за собственост на имота.

В случай, че сте извършил разпоредителна сделка с Вашия дял от имота, моля да ни представи съответните документи, както и данни за новия/те собственик/ци, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             01.07.2020г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 855 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021