Съобщение до Стоян Димов относно с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, общ. Бургас, с който в имота се предвижда ново свободно застрояване за вилна сграда

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 10 юли 2020
Валидно до: петък, 24 юли 2020

ДО
СТОЯН КИРОВ ДИМОВ 

 

Уведомяваме Ви, че и издадена Заповед №959/23.04.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на Подробен устройствен план - План застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ пл.№32425.133.35 по ПНИ на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, общ. Бургас, с който в имота се предвижда ново свободно застрояване за вилна сграда, посочено с ограничителни линии на застрояване, разположено на мин. 4.00 м. от имотни граници към съседни имоти пл.№32425.133.34 и пл.№32425.133.36 и на 3.00 м. от съществуващ път, представляващ ПИ пл.№32425.167.5001, с установяване на показатели за застрояване,  както следва: Височина до 7м., Плътност до 40%, Кинт до 0.8 и Озеленяване мин 50% и задължително паркиране в ПИ в съответствие с допустимите за устройствена зона ОВ, посочени в матричен и табличен вид,  съгласно черните, червени и сини надписи и условните цветове върху плана, който е неразделна част от заповедта.

Заповедта е изложена в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас пред административен съд -град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ИНЖ. РУМЯНА ОРБОВА
Главен специалист в Дирекция УТ, отдел УПА
Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 810 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021