СЪОБЩЕНИЕ до Пенка Добрева Станчева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: четвъртък, 30 юли 2020
Валидно до: четвъртък, 13 август 2020

Община Бургас, на основание чл. 61 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Пенка Добрева Станчева, че на основание чл. 44, ал. 2 във вр. с чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б, ал. 3 от Закона за гражданска регистрация (ЗГР) и чл.140а, ал. 4 от Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация е издадена Заповед № 1563/29.06.2020 г. на кмета на Община Бургас за заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес на лицето на адрес в Област Бургас, Община Бургас, гр. Бургас, к-с "Лазур", бл. 62, вх. 3, ет. 4.
Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд Бургас по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 92, ал. 14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.
Във връзка със заличаване на адресната регистрация по постоянен адрес в едномесечен срок от уведомяването лицето следва да подмени личните си документи.
Екземпляр от Заповед № 1563/29.06.2020 г. на кмета на Община Бургас може да бъде получен от заинтересованите лица в Дирекция "Гражданска регистрация на населението", Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, ет. 1, стая 4.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 615 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021