Съобщение до Людмила Александрова Иваноав - РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ за новообразувавн поземлен имот

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 31 юли 2020
Валидно до: четвъртък, 06 август 2020

до наследници на Димо Боянов Ивановв:
Людмила Александрова Иванова
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                               

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА,

С настоящото, на основание чл. 18, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№94-01-12598/1104.2019г. от Стамат Димитров Тамахкяров, наследник на Стамат Георгиев Тамахкяров, чрез пълномощника му адв. Иванка Синигерова, с искане за издаване на заповед по §4к, ал.7 от ЗСПЗЗ, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. "Брястите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас.

В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о."Брястите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-54/15.11.2016г. на Областен управител на Област Бургас, на името на Стамат Георгиев Тамахкяров е записан и предвиден за възстановяване новообразуван поземлен имот №117.311.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №117.311 с площ 1121 кв.м. попада част от ползвателски имот №311 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, за който имаме информация, че е записан на името на Тома Георгиев Едрев и Димо Иванов.

В качеството Ви на ползватели/собственици на ПИ №311 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, можете да изразите вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 7-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас  ет. 4 стая 401 /всеки вторник от 9-12 и 14-17ч./притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр.Бургас на проведено заседание на 20.12.2008г. /Протокол №16/20.12.2008/.

При непредставяне на доказателства за право на собственост върху ПИ №311 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, то НПИ №117.311 по ПНИ на с.о. Брястите, землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, ще бъде възстановен на наследници на Стамат Георгиев Тамахкяров по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:
Инж. Калина Георгиева - старши експерт в отдел "ГТИ"
тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 748 Последна промяна: 15:23:31, 29 януари 2021