Поправка на техническа грешка и изменение на Заповед № 1993/11.08.2020 г. на кмета на община Бургас за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 31 август 2020
Валидно до: понеделник, 31 август 2020

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д 

№ 2174/28.08.20 г.

 

След извършена служебна проверка на моя Заповед № 1993/11.08.20 г., се установи, че е допусната изчислителна грешка при определяне на стъпката за наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, описан в т.1 от посочената заповед и същата следва да бъде коректно изчислена.

Съгласно разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), при търг с тайно наддаване стъпката за наддаване, не може да бъде по-голяма от 10 на сто от началната тръжна цена.

С оглед спазване изискванията на чл. 62, ал. 1 от НРПУРОИВ, е необходимо публикуване на съобщение за откриване на тръжната процедура най-малко 14 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие в публичния търг, в поне един местен ежедневник, както и поставяне на съобщение на видно място в сградата на общинската администрация в 3-дневен срок от издаване на заповедта за откриване процедурата.

Поради изложеното,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Допускам поправка на техническа грешка и Изменям моя Заповед № 1993/11.08.2020 г. в частта на т. 1, като същата придобива следното съдържание:

           1.Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, на основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.28 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), представляващ УПИ ІV-235,236 (четири римско за имоти двеста тридесет и пет, двеста тридесет и шест), отреден "За жилищно строителство", целият с площ 1043 (хиляда четиридесет и три) кв.м.  в кв.28 А (двадесет и осем "А"), по актуализирания ПУП-ПРЗ на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, при граници: североизток и югоизток-УПИ V, югозапад - УПИ ІІІ и северозапад-улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.501.236 (нула седем нула седем девет точка пет нула едно точка две три шест) и площ 1004 (хиляда и четири) кв.м. по КК на гр.Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.501.126, 07079.501.299, 07079.501.235 и 07079.501.298, актуван с Акт №9423/15.06.2020г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена в размер на 1 287 100 (един милион двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 128 710,00 (сто двадесет и осем хиляди седемстотин и десет) лева .

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 287 100,00 (двеста осемдесет и седем хиляди и сто) лева и цена на тръжната документация -   2 574,20 (две хиляди петстотин седемдесет и четири лв. и двадесет ст.) лева, без ДДС.

Търгът за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г.  да се проведе на 30.09.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозит за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъде внесена в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановима след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г.  се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г.  е до 16:00 часа на 28.09.2020 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г.  е до 16:00 часа на 29.09.2020 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г. да се проведе на 07.10.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г.  е до 16:00 часа  на 05.10.2020 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг за имота по т.1 от Заповед № 1993/11.08.2020 г. е до 16.00 часа на 06.10.2020 година.

Останалата част от Заповед № 1993/11.08.2020 г. остава непроменена.

Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 1993/11.08.2020 г.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1337 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021