№ 2204/01.09.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 4 Септември 2020, 09:37
Валидно до: Петък, 4 Септември 2020, 09:37

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

№ 2204/01.09.2020 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.                  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.30 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

УПИ VI (шест римско) в кв. 1 (едно) по плана на ПЗ "Север", град Бургас, целият с площ 228 (двеста двадесет и осем) кв. м, отреден "за КОО", при граници: север - УПИ VII, изток - VIII-665, юг-улица, запад- УПИ V, отразен като ПИ с идентификатор 07079.621.280 (нула седем нула седем девет точка шест две едно точка две осем нула) по КККР на гр. Бургас, целият с площ 228 (двеста двадесет и осем) кв. метра, при съседи: 07079.621.232, 07079.621.274, 07079.621.281 и 07079.621.33, актуван с Акт № 9398/28.05.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 175 000,00 (сто седемдесет и пет хиляди) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 17 500,00 (седемнадесет хиляда и петстотин) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 17 500,00 (седемнадесет хиляда и петстотин) лева и цена на тръжната документация - 350,00 (триста и петдесет) лева, без ДДС.

2.                  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.32 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11):

2.1. Недвижим имот, актуван с Акт № 8031/08.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІV-216 (двадесет и четири римско за имот двеста и шестнадесет), отреден "За КОО", в кв.3 (три), целият с площ 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к."Зорница", гр.Бургас, при граници: север-улица, изток- УПИ ХХІІ и УПИ ХХV, юг-УПИ ХХV и запад-УПИ ХХVІІ, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.216 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две едно шест) и площ 248 (двеста четиридесет и осем) кв.м. по КК на гр.Бургас, при съседи: имоти с идентификатори: 07079.601.219, 07079.601.218, 07079.601.217, 07079.601.147 и 07079.601.215, с начална тръжна цена в размер на 140 870 (сто и четиридесет хиляди осемстотин и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 14 087,00 (четиринадесет хиляди осемдесет и седем) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 14 087,00 (четиринадесет хиляди осемдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 281,74 (двеста осемдесет и един лв. и седемдесет и четири ст.) лева, без ДДС.

2.2. Недвижим имот, актуван с Акт № 8033/08.09.2014г. за частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVІ-219 (двадесет и шест римско за имот двеста и деветнадесет), отреден "За КОО",  в кв.3 (три), целият с площ 233 (двеста тридесет и три) кв.м. по актуализирания ПУП-ПРЗ на  ж.к."Зорница", гр.Бургас,  при граници: север - УПИ ХХІ и УПИ ХХVІІ, изток - УПИ ХХV, юг - улица-тупик и запад -улица, съответстващ на ПИ с идентификатор 07079.601.219 (нула седем нула седем девет точка шест нула едно точка две едно девет), с площ 233 (двеста тридесет и три) кв.м., при съседи, имоти с идентификатори - 07079.601.218, 07079.601.216, 07079.601.215, 07079.601.147 и 07079.601.214 по одобрена КК на гр.Бургас, с начална тръжна цена в размер на 136 750 (сто тридесет и шест хиляди седемстотин и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 13 675,00 (тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 13 675,00 (тринадесет хиляди шестстотин седемдесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 273,50 (двеста седемдесет и три лв. и петдесет ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 30.09.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 28.09.2020 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 29.09.2020 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 07.10.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 05.10.2020 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 06.10.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2406 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021