№ 2203/01.09.2020 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 4 Септември 2020, 09:59
Валидно до: Петък, 4 Септември 2020, 09:59

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

З А П О В Е Д

2203/01.09.2020 г.

 

На основание чл. 14, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 18, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.24 от дневния ред на проведеното на 30.06.2020 г. заседание (Протокол № 11),

 

ОТКРИВАМ:

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните нежилищни обекти, собственост на Община Бургас:

1.                   Временен обект (павилион № 3) от базар "Механотехникум", находящ се върху тротоара на бул. "Стефан Стамболов", град Бургас, ведно с 1/6 кв.м ид. ч. от тоалетна, с обща площ 16,08 кв. м, при граници: изток - ограда на ПГСАГ "Кольо Фичето", запад - тротоар, север - павилион № 2, юг - павилион № 4, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 135,07 лева (сто тридесет и пет лв. и седем ст.) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 13,50 (тринадесет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 405,21 (четиристотин и пет лв. и двадесет и една ст.) лева.

2.                   Недвижим имот, актуван с Акт № 3039/15.11.2001 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.607.142.1 по КК на град Бургас, находящ се в град Бургас, ж.к. "Лазур", източно от блок 54, с площ 88,20 кв. м, предназначен за битови услуги на населението, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185,22 (сто осемдесет и пет лв. и двадесет и две ст.) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 18,52 (осемнадесет лв. и петдесет и две ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 555,66 (петстотин петдесет и пет лв. и шестдесет и шест ст.) лева.

3.                   Павилион тип А, № 1, находящ се върху площадното пространство на пл."Св. Св. Кирил и Методий", град Бургас, с площ 37, 00 кв. м, при граници: север - алея откъм концертна зала, изток - павилион № 2, юг - площадно пространство, запад - вход подземен паркинг, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 259,00 (двеста петдесет и девет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 25,90 (двадесет и пет лв. и деветдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 777,00 (седемстотин седемдесет и седем) лева.

4.                   Самостоятелен обект в сграда, актуван с Акт  № 7558/11.02.2014 г. за частна общинска собственост, с идентификатор 07079.608.15.1.93 по КККР на град Бургас, с площ 197,09 кв. м, представляващ подблоково помещение в партера на ЖСК "Октомврийска слава" на ул. "Константин Величков" № 29, вх. 5, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 241,66 лева (хиляда двеста четиридесет и един лв. и шестдесет и шест ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 124,16 (сто двадесет и четири лв. и шестнадесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 3724,98 (три хиляди седемстотин двадесет и четири лв. и деветдесет и осем ст.) лева.

Търгът да се проведе на 30.09.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обектите, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 28.09.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 29.09.2020 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обектите, да се проведе на 07.10.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 05.10.2020 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 06.10.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

 

 

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия по чл. 58, ал.1 от НРПУРОИВ, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2585 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021