ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

Сряда, 9 Септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
ЗАКРИВАНЕ, РЕКУЛТИВАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ - БРАТОВО

На 05.06.2020г. Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0034-С01 за реализиране на проект: "Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци - Братово". Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 "Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна Програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от ЕФРР.

Целта на проекта е извършване на техническа рекултивация на излязлото от експлоатация през 2015г. депо Братово, като с това ще се допринесе за изпълнението на ангажиментите на Р България по процедурата за нарушение на правото на ЕС.

Предвижда се да бъдат изпълнени следните основни дейности: подготвителни дейности, свързани с осушаване на терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението си; предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност; изграждане на съоръжения за третиране на инфилтрационни води; изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца; система за контрол и мониторинг; горен изолиращ слой на депото и рекултивационен пласт; система от канавки за повърхностни води.

С предвидените рекултивационни мероприятия на депото ще се осигури:
• Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване,
• Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото,
• Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци,
• Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците,
• Създаване на условия за контрол(мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда

Стойността на проекта е 7951764,13 лв.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1458 Последна промяна: 13:57:41, 04 февруари 2021