ОБНОВЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС-ЕТАП 2

Сряда, 16 Септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
МЖС Цар Самуил Преди/След

Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се подобри жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас.
В проектното предложение са идентифицирани и следните специфични цели, съобразени с тези на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас:
► Ефективно използване на енергията в 11 многофамилни жилищни сгради в град Бургас;
► Повишаване качеството на живот и комфорта на обитаване в целевите сгради;
► Подобряване качеството на въздуха и намаляване на емисиите от парникови газове;
► Повишаване на информираността на гражданите относно екологичните и икономическите ползи от прилагането на мерки за енергийна ефективност;

Статус: приключил (01.09.2020г.-30.08.2022г.)

Постигнато резултати:
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради включени в проекта се допринася за:
√ повишаване класа на енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като ще достигнат минимум клас C" и намаляване на разходите за енергия;
√ спестяване на 810 605,18 kWh/год. първична енергия;
√ 205,10 т./г. екологичен еквивалент на спестените емисии въглероден диоксид;

Бюджет на проекта: 1 916 565.44 лв. с ДДС

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0014-C01/01.09.2020г.

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.


Този документ е създаден в рамките на проект "Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2", ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0014-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2074 Последна промяна: 10:33:15, 21 март 2023