№ 2565/29.09.20 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, както следва

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Октомври 2020, 11:06
Валидно до: Четвъртък, 29 Октомври 2020, 17:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

№ 2565/29.09.20 г.

 

            На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол № 12), Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол № 12),

 

О Т К Р И В А М :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.                  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.21 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол № 12):

1.1.УПИ ІІ-61 (две римско за имот планоснимачен номер шестдесет и едно) в кв. 6 (шест), целият с площ 645 (шестстотин четиридесет и пет) кв.м по плана на в.з. "Боровете", землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад - улица; североизток - УПИ ІІІ-61; югоизток - УПИ ХV - за озеленяване; югозапад - УПИ І-62, актуван с Акт №6456/06.12.2011 г. за частна общинска собственост, отреден "за вилно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) метра,  идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2308 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка две три нула осем), целият с площ 645 (шестстотин четиридесет и пет)  кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.2062, 07079.705.3081, 07079.705.2061, 07079.705.4016, с начална тръжна цена 22 450 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 122,50 (хиляда сто двадесет и два лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 245,00 (две хиляда двеста четиридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

1.2. УПИ ХVІІ-661 (седемнадесет римско за имот планоснимачен номер шестстотин шестдесет и едно), кв. 45 (четиридесет и пет), целият с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север - УПИ ІV-662; изток - УПИ ХVІ-660; юг - улица; запад - УПИ ХVІІІ-663, актуван с Акт №9380/18.05.2020 г. за частна общинска собственост, отреден "за жилищно строителство", в режим на свободно застрояване с височина до 10 (десет) метра, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.661 (нула седем нула седем девет точка седем нула пет точка шест шест едно), целият с площ 448 (четиристотин четиридесет и осем) кв.м по КК на гр. Бургас, при съседи: 07079.705.663; 07079.705.3034; 07079.705.660; 07079.705.659; 07079.705.662 и 07079.705.1262, с начална тръжна цена 21 220 лв. (двадесет и една хиляди двеста и двадесет лева), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 061,00 (хиляда шестдесет и един) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 122,00 (две хиляда сто двадесет и два)  лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.                  На основание Решение на Общински съвет - Бургас, прието по т.23 от дневния ред на проведеното на 28.07.2020 г. заседание (Протокол № 12):

2.1. УПИ VIII-194 (осем римско за имот сто деветдесет и четири), кв. 4а (четири "а"), по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 605 (шестстотин и пет) кв. м, отреден "за вилно строителство", при граници: север-УПИ VIII-194, изток-край на регулация, юг-УПИ IX-36, УПИ X-196, УПИ XI-197, запад-улица, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.194 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно девет четири) по КККР на гр. Бургас, с площ 605 (шестстотин и пет) кв. метра, актуван с Акт №9263/19.09.2019г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 20 350,00 (двадесет хиляди триста и петдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1 017,50 (хиляда и седемнадесет лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 2 035,00 (две хиляди тридесет и пет) лева и цена на тръжната документация - 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

2.2. УПИ VI-148 (шест римско за имот сто четиридесет и осем), кв. 15 (петнадесет), по ПУП-ПРЗ на в.з. "Росенец", земл. кв. Крайморие, гр. Бургас, целият с площ 868 (осемстотин шестдесет и осем) кв.м, отреден "за вилно строителство", при граници: север-улица, изток-УПИ VII-144, УПИ IX-145, юг-УПИ XII-149, запад- УПИ XIII-123 и УПИ V-123, съответен на ПИ с идентификатор 07079.832.148 (нула седем нула седем девет точка осем три две точка едно четири осем) по КККР на гр. Бургас, с площ 868 (осемстотин шестдесет и осем) кв. метра, актуван с Акт №9360/26.03.2020 г. за частна общинска собственост, с начална тръжна цена 30 770,00 (тридесет хиляди седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 1538,50 (хиляда петстотин тридесет и осем лв. и петдесет ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура - 3077,00 (три хиляди седемдесет и седем) лева и цена на тръжната документация - 61,54 (шестдесет и един лв. и петдесет и четири ст.) лева, без ДДС.

Утвърждавам тръжна документация за участие в търга, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, скица на имота, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Търгът да се проведе на 23.10.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет.1, зала № 1.

Определените размери на депозити за участие в тръжната процедура, следва да бъдат внесени по банкова сметка на Община Бургас, при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Определените цени на тръжната документация за търга следва да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата за съответния търг.

Документацията за участие в търга се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" №26, всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 21.10.2020 година.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото/юридическото лице, съответно неговия ЕИК, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 22.10.2020 година.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг да се проведе на 30.10.2020 г., от 10.00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет.1, зала №1.

Нови заявления за участие в повторния търг могат да се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 28.10.2020 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят отново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 29.10.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и да се обяви на таблото на сградата на Община Бургас.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 4358 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021