№ 2566/29.09.20 г. Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. Крайморие, ул. „Вълнолом“ № 8, с функционално предназначение...

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 2 Октомври 2020, 11:08
Валидно до: Четвъртък, 29 Октомври 2020, 17:00

ОБЩИНА БУРГАС

З А П О В Е Д

2566/29.09.20 г.

На основание чл. 14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14, ал.1 и чл. 61 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас и в изпълнение на Решение на Общински съвет - Бургас, прието на проведеното на 29.09.2020 г. заседание (Протокол № 13),

ОТКРИВАМ: 

Процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от недвижим имот, находящ се в град Бургас, кв. Крайморие, ул. "Вълнолом" № 8, с функционално предназначение "Здравно заведение", актуван с Акт № 8330/15.03.2016 г. за публична общинска собственост, представляваща аптека с обща площ 40,07 кв. м, включваща приемно помещение с площ 25,92, складово помещение с площ 9,53 кв. м,  санитарен възел с площ 2,25 кв. м и изолационно преддверие с площ 2,37 кв. м, при граници: североизток - външен зид, югоизток - външен зид, югозапад - външен зид, северозапад - лекарски кабинет, предназначен за търговска дейност, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 360,63 лева (триста и шестдесет лв. и шестдесет и три ст.), без ДДС и стъпка за наддаване в размер на 36,06 (тридесет и шест лв. и шест ст.) лева.

Определям размер на депозита за участие в тръжната процедура в размер на 1081,89 (хиляда осемдесет и един лв. и осемдесет и девет ст.) лева.

Търгът да се проведе на 23.10.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Определеният размер на депозита за участие в тръжната процедура следва да бъде внесен по банкова сметка на Община Бургас при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BIC SOMBBGSF, IBAN BG89SOMB91303323996501.

Утвърждавам тръжна документация за участие, както следва: заявление за участие в търг /приложение № 1/, декларация /приложение № 2/, договор - проект /приложение № 3/, наддавателно предложение /приложение № 4/, схема на обекта, заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг.

Определям цена на тръжната документация в размер на 110,00 лева (сто и десет), без ДДС, които да бъдат внесени в касата на Община Бургас, находяща се в Центъра за административно обслужване /ЦАО/, невъзстановими след приключване на процедурата.

Документацията за участие в търговете се закупува в ЦАО на Община Бургас, на ул. "Александровска" № 26, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16:00 часа на 21.10.2020 г.

Заявления за участие в търга се подават в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, върху които се изписва точното наименование на физическото / юридическото лице, съответно неговия ЕИК и обекта, за който се кандидатства, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16:00 часа на 22.10.2020 г.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за обекта, да се проведе на 30.10.2020 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Бургас, на ул."Александровска" № 26, ет. 1, заседателна зала № 1.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16:00 часа  на 28.10.2020 година.

Ново заявлениe за участие в повторния търг за съответния обект да се подава в ЦАО, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08:30 до 17:15 часа.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи, като следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16:00 часа на 29.10.2020 година.

Допълнителна информация: тел. 056/907 223 - Катерина Сидерова.

Съобщение за провеждането на търга да се публикува в един местен ежедневник и се обяви на таблото за обяви и съобщения на източната фасада на сградата на Община Бургас.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас, в 14 -дневен срок от съобщаването й.

Заповедта да се връчи на Директора на дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
Кмет на Община Бургас 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 3007 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021