ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ТД НА НАП-БУРГАС (УЛ. "ЦАР ПЕТЪР" №5Б)

Понеделник, 5 Октомври 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова
Сграда след СМР, снимка с дрон

Основната цел на проекта е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление "B" в сграда на ТД на НАП, находяща се на ул. "Цар Петър" № 5Б.
В проекта са идентифицирани и следните специфични цели:
► Намаляване на крайното енергопотребление чрез въвеждане на най-ефективен пакет от енергоспестяващи мерки в сградата на ТД на НАП;
► Подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите в сградата;
► Постигане на устойчиво енергийно развитие, чрез повишаване дела на използваните възобновяеми енергийни източници в административни сгради.

Статус: приключил (02.10.2020г.-01.02.2023г.)

Постигнати резултати:
В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в административната сграда се допринася за:
√ Повишаване класът на енергопотребление на сградата от "D" на "B";
√ Спестяване на 665 872 kWh/год. първична енергия, което се равнява на 43,54%;
√ Екологичен еквивалент от комплексното внедряване на всички енергоспестяващи мерки е 168,16 т/г. спестени емисии на CO2;
√ Подобряване комфорта на работещите и посещаващите обществената сграда и постигане на нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;
√ Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки;
√ Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура;
√ Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сграда;

Партньори по проекта: Национална агенция за приходите, Комисия за регулиране на съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика.

Бюджет на проекта: 2 996 732,21 лв. с ДДС, от които БФП и бюджет на Община Бургас 999 498,58 лв. и партньорско финансиране до 1 997 233,63 лв.

ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0013-C01/02.10.2020г.

Финансиране: Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас (ул. "Цар Петър" №5Б)", ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0013-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 2453 Последна промяна: 10:32:28, 21 март 2023