Съобщение до Жана Петрова Янева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: понеделник, 12 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 26 октомври 2020

ДО

ЖАНА ПЕТРОВА ЯНЕВА

Ж. К."ИЗГРЕВ" БЛ. 32, ВХ. 4, ЕТ. 3

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме  Ви, че със Заповед № 2108 от 21.08.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.1825  по КК на гр. Бургас, с който в условията на чл.16 от ЗУТ и при съобразяване с ПУП-ПУР за територията одобрен с Решение № 43-7/26.06.2018год. на Общински съвет Бургас се обособява УПИ VIII в кв.12, отреден за ПИ с проектен идентификатор 07079.2.3310 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане " за площадка за събиране и третиране на излезли от употреба МПС, негодни батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци и опаковки и ТП", с предвидено в него ново свободно застрояване, разположено на нормативни отстояния от регулационни граници, посочено с ограничителни линии на застрояване и с показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, както следва: Височина до 21м., Плътност до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване минимум 20%.

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ  можете  да  обжалвате заповедите  в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение  чрез   Община Бургас пред  Административен Съд  - Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 605 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021