Съобщение до заинтересованите лица собственици на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ) „Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев“

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 13 октомври 2020
Валидно до: сряда, 21 октомври 2020

До: Заинтересованите лица собственици на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ)  "Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев" с идентификатор 07079.611.116.4 по КККР на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.611.116 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ IV-1388, кв. 91 /нов/, /УПИ 4992, кв. 74 /стар/ по плана на ЦГЧ на ул. "Цар Симеон I" № 64/ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 27

Административна преписка №94-01-33309/2020 г. на Община Бургас.

СЪОБЩЕНИЕ

  

На основание чл. 18а, ал. 10 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), съобщаваме, че със Заповед № 2668/09.10.2020 г. на кметa на Община Бургас, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), е назначена комисия със задача да извърши огледи на място и по документи, въз основа на което с констативни протоколи да установи състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи за три броя сгради - недвижими културни ценности находящи се на територията на Централна градска част - Бургас, включително и на съществуваща сграда-недвижима културна ценност (НКЦ) "Жилищна сграда бивша на Н. М. Хатев" с идентификатор 07079.611.116.4 по КККР на гр. Бургас, находяща се в ПИ с идентификатор 07079.611.116 по КККР на гр. Бургас, идентичен с УПИ IV-1388, кв. 91 /нов/, /УПИ 4992, кв. 74 /стар/ по плана на ЦГЧ на ул. "Цар Симеон I" № 64/ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 27.

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК уведомяваме собствениците, че е започнато административно производство по чл. 73, ал. 2 от ЗКН, за установяване с констативен протокол състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи, на горецитираната НКЦ. 

Огледът на горецитираната сграда - НКЦ е предвиден за 21.10.2020 г. (сряда) - 10 ч. Необходимо е да бъде осигурен свободен достъп в имота.        

Заповед № 2668/09.10.2020 г. на кметa на Община Бургас е оставена в стая № 5 находяща се в сградата на Дирекция "Център за административни услуги Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска" №83) и може да бъде получена лично от собствениците на имота в срок до  20.10.2020 г. от 8:30 ч. до 12:30 ч.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

ИНЖ. АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА

Главен експерт КСВЕ, отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"

Община Бургас

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 667 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021