Съобщение до неизвестен извършител за констатация на извършено незаконно строителство на метални гаражи

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 16 октомври 2020
Валидно до: петък, 23 октомври 2020

ДО

НЕИЗВЕСТЕН ИЗВЪРШИТЕЛ

 

Във връзка с постъпило в Община Бургас писмо, относно изпълнение на строително-монтажни работи за присъединяване на съоръжения на ЖС в УПИ XXII, кв. 82, ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас, се констатира извършено незаконно строителство на метални гаражи в УПИ III-489, кв. 82 по плана на зона "Г", ж.к. "Меден Рудник", гр. Бургас,  Ви уведомяваме следното:

От служители на отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас, е извършена проверка на място и по документи в поземлен имот с идентификатор 07079.650.489 по КК на гр. Бургас, "частна общинска собственост" и е констатирано, че в югозападната част на поземления имот е изпълнен строеж: "Метален гараж - допълващо застрояване" / №1 по помощна работна схема/. Строежът е с приблизителни размери 5,00/3,00 м. и височина H-средно 2,00 м., изграден от метална конструкция.

След справка в архив на техническа служба на Дирекция "ЦАУ Възраждане", Община Бургас, за съхранение на издадени строителни книжа и документи, е установено, че за така изпълненото строителство в чужд поземлен имот, не са налични одобрени строителни книжа и издадено разрешение за строеж.

Следва, че строежът е в нарушение на чл. 148, ал. 1 от Закона за устройство на територията и същият е незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ.

Предвид гореизложеното и установените обстоятелства, при извършената проверка и на основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че в Отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас, е започнато административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строеж, незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ: "Метален гараж - допълващо застрояване" / № 1 по помощна работна схема/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.650.489 по КК на гр. Бургас.

Във връзка с горното, имате възможност в 7 (седем) - дневен срок от получаване на настоящото писмо, да представите становище или документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за започнатото административно производство.

В същия срок, следва да се явите в Дирекция "ЦАУ Възраждане" в ж.к. "Меден Рудник", стая №5 - Габриела Христова - гл. специалист КС, отдел УПА, за съставяне и връчване на Констативен акт по реда на чл. 225а, ал. 2 от ЗУТ, като при неявяване, Констативният акт ще бъде съставен във Ваше отсъствие.

ОБЩИНА БУРГАС 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 909 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021