Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 21 октомври 2020
Валидно до: сряда, 04 ноември 2020

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО МАРИАНА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА, ИЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ  И ДИМИТРИНА РУСЕВА ДОМУСЧИЕВА ЗА  ЗАПОВЕД № 2512 ОТ 25.09.2020ГОД., С КОЯТО Е ОДОБРЕН ПРОЕКТ  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ XVI-360, КВ.35 ПО ПЛАНА НА КВ. "САРАФОВО", ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1196 ПО КК НА ГР.БУРГАС

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

МАРИАНА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА

УЛ."ТЕМИДА" № 1, ВХ.Б, АП.22

ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

ИЛИЯН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

УЛ."ЦАР ИВАН АСЕН II" №135, ЕТ.3, АП.10

ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

ДИМИТРИНА РУСЕВА ДОМУСЧИЕВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."РИБАРСКА" № 23

ГР.БУРГАС

 

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед № 2512 от 25.09.2020год. на   Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие"  на  Община Бургас  е  одобрен  проект  за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване  /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI -360 в кв.35 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.820.1196 по КК на гр.Бургас, с което за УПИ XVI се променя устройствената зона от Жм в 2/Жс, с функционално отреждане "за жилищно застрояване", с предвидено застрояване с височина частично на Н=6м, Н= 8,50м, Н=10м и Н=12м, свързаното по общата дворищно- регулационна граница с УПИ IV - 360 с височина 10м, при съобразяване с реализираното строителство  и  действащ ПУП-ПРЗ за УПИ IV, посочено с ограничителни линии на застрояване, разположено по улично-регулационна граница и на нормативни отстояния от регулационни граници и сгради в съседни УПИ, включително през улица, с показатели за застрояване за устройствена зона 2/Жс, в съответствие с действащ ОУП на гр. Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Заповедта  е  изложена  в  стая № 5  на  Дирекция  " ЦАУ Изгрев"  всеки   ден от 8.30 до 12.30ч., тел. 056 86 32 39.

         Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

 

 Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

 

 

 

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 584 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021