Съобщение на Община Бургас

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 21 октомври 2020
Валидно до: сряда, 04 ноември 2020

Община Бургас съобщава  Заповед №2585/30.09.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, издадена на основание чл.195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

 

      Община Бургас, съобщава на Алики Ставрева Филалидова, с адрес: гр. Бургас, ул. "Алеко Константинов" №6, че на чл.195, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е издадена Заповед №2585/30.09.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за поправяне и заздравяване на строеж: "Двуетажна сграда с идентификатор 07079.612.282.1 по КК на гр. Бургас" в УПИ XI-1162 в кв.84 по плана ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.282 по КК на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" №85.

      Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Община Бургас, сградата на Дирекция ЦАУ "Приморие" (ул. "Александровска" №83, ет.2, ст.11).

      Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез Община Бургас пред Административен съд - гр. Бургас, в 14-дневен срок от съобщаването й.

      Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

 

 

 

 

Отдел "Устройствено планиране и архитектура", Община Бургас

Главен специалист КС - М. Димитрова

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 651 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021