Покана за изразяване на интерес за партньорство с Общината по процедура BG05M9OP001-2.056

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: петък, 09 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 09 ноември 2020

 

ПОКАНА

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА - НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАИЦИИ и РАБОТОДАТЕЛИ

ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПАРТНЬОРСТВО С ОБЩИНА БУРГАС

ЗА ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" - КОМПОНЕНТ 2,

 ОПЕРАТВИНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 2014 -2020 Г.

 

В контекста на Стратегия "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, социалните иновации в сферата на социалното включване придобиват съществена значимост за търсенето и намирането на ефективни решения за преодоляване на соцалните и икономически предизвикателства. В тази връзка, с актуалността си се отличават иновативните социални модели на интегрирания подход при предоставяне на социални услуги, представящи тенденцията, политиката и практиките на интегриране на социалните с други услуги в зависимост от спецификата и комплексния характер на проблемите и потребностите на крайните потребители.

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфичните цели на процедурата са насочени към подкрепа за социално включване чрез изпълнение на дейности и мерки в следните четири направления:

  • Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи (Направление 1);
  • Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
  • Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
  • Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи (Направление 4).

Всички неправителствени организации, които имат интерес да бъдат партньори на Община Бургас в разработване  и изпълнението  на интегрирано проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" - КОМПОНЕНТ 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г., могат да заявят интерес  писмено в деловодството на Община Бургас  до 30.10.2020г. Писмото  за намерение е в свободна форма, в което желаещите следва да опишат опита си в реализирането на дейности, насочени към подкрепа за социално включване; реализирани проекти, по които са водеща или партнираща организация с посочени източници на финансиране и период на изпълнение;  да опишат как и с какви дейности, човешки ресурс и експертиза биха участвали в проектното предложение.

Комисия ще определи организациите, с които да се подпише партньорско споразумение.  

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 729 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021