Съобщение за даване на съгласие или одобряване за трасета на нови задънени обслужващи улици

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: вторник, 27 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 09 ноември 2020

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Бургас съобщава:

- С Решение № 13-39/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас:

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ дава предварително съгласие за провеждане на нова задънена обслужваща улица в обвръзка с действащата улична регулация на в.з. "Боровете", към ул. "Девета", между о.т.288 и о.т.284 до о.т.3, завършваща с обръщало, трасето на която се провежда през съществуващ  селскостопански горски ведомствен път, представляващ ПИ с идентификатор 07079.13.1432 по КК на гр. Бургас - общинска публична собственост.

2.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 16, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас разрешава изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност "Минерални бани", кв. Банево, гр. Бургас.

3.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Бургас одобрява задания за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас и ПУП-ПУР за трасе на нова задънена обслужваща улица, местност "Минерални бани", кв. Банево, гр. Бургас.

Решението е прието на заседание на общинския съвет, проведено на 29.09.2020г., Протокол № 13, т. 39 (вх. № 08-00-10564) от дневния ред.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 545 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021