Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул."Демокрация" №1

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 04 ноември 2020
Валидно до: вторник, 17 ноември 2020

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка  ал.2, т. 3 от ЗУТ, че е презаверено разрешение за строеж № П-25/18.05.2017г. за обект: "Реконструкция  на покрив на таванско помещение прилежащо към апартамент №11 с идентификатор 07079.618.99.1.10 по КК на гр. Бургас, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.618.99 по КК на гр. Бургас, в УПИ I, кв.23 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, бул."Демокрация"№1, вх.1,ет.4".

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж може да бъде обжалвано по законосъобразност пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Същото е изложено в стая №5 в Дирекция "ЦАУ Приморие"  всеки  ден  от 8,30 до 12,30ч.

 

АРХ.Д. Алексиев                                                               ИЗГОТВИЛ: С. Ангелова
ГЛ. ЕКСПЕРТ  УПА                                                                                  ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 389 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021