Съобщение до Мария Димитрова, Пеньо Пенев, Цветан Великов и Деян Даутев за изготвен проект за ПУП-ПРЗ, предвиждащ обособяване на два новообразувани УПИ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: сряда, 04 ноември 2020
Валидно до: вторник, 17 ноември 2020

ДО
МАРИЯ ДАМЯНОВА ДИМИТРОВА
ПЕНЬО АТАНАСОВ ПЕНЕВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ВЕЛИКОВ
ДЕЯН ЕНЧЕВ ДАУТЕВ
- съсобственици на ПИ, находящи се в местност Кабата, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.12.678 по КККР на гр.Бургас, находящ се в масив 21 по плана на местност Кабата, землище на кв.Ветрен, гр.Бургас, предвиждащ обособяване на два новообразувани УПИ Х и УПИ ХI в кв.46 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, отредени "за жилищно строителство, магазин и офиси", с цел изграждане на ново свободно ниско застрояване, разположено на 3,0 м от имотните граници на съседните имоти, на 6,0 м от дъно имот и на 4,0 м от улици, състоящо се от смесени сгради и сгради за търговия, при установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 2/Смф, както следва: Височина - до 10 м, Плътност - до 40 %, К инт. - до 1.5, П озеленяване - мин. 40 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

Д. Ахмакова
Главен специалист УПА
Тел. за връзка: 056/860 919

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 378 Последна промяна: 15:23:32, 29 януари 2021