УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

Размер на шрифта: A A A Назад
понеделник, 09 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА РАСТИТЕЛНОСТ

 

На основание чл.66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията е открито производство по издаване на разрешение за отсичане на един (2) броя дървета във връзка със Заявление с вх. № 70-00-4553/02.07.2020г. от фирма "ИФМ-С" ЕООД ,  ЕИК 205288238 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 98, вх. Б, ет. 1, ап. 2 с управител: Филип Христов.

Съображения за издаване на акта по чл. 66, ал. 2, предл. първо от АПК:

Комисията, назначена със Заповед № 3379/08.11.2019г. от Кмета на Община Бургас, с оглед изпълнение на задължения по издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност, e извършила оглед на място. За направените констатации има изготвен Протокол от дата 28.07.2020г.

Дърветата са разположени в прилежаща тротоарна площ на ул. "Ангел Димитров" № 45, кв. Сарафово, град Бургас. За дърветата от вид: Копривка (Celtis australis) и Орех /Juglans regia/ е изготвена подробна фитосанитарна експертиза, съгласно Приложение №1, към чл.7, ал.2. от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Форма на участие на заинтересованите лица в производството по чл. 66, ал.2, предл. посл. от АПК: Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл.69, ал.1, т.1 от АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да входират в Центъра за административно обслужване на гражданите (фронт офис), в сградата на община Бургас на ул. "Александровска" №26 или на следния e-mail адрес: [email protected], в едномесечен срок, считан от датата на оповестяване на уведомлението.

Настоящото уведомление да се оповести на интернет-страницата на Община Бургас на основание чл.66, ал.2, предл. посл. oт АПК.

Заинтересованите лица и организации имат право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, която могат да получат в стая №508 (на петия етаж) в сградата на ул. "Александровска" №26.

ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ

за отсичане на дълготрайна растителност

по чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията

№ ......./.............2019 год.

Подписаният, инж. Димитър Бакалов, Директор Дирекция "Строителство" на Община Бургас, като разгледах преписката образувана със постъпило Заявление с вх. №70-00-4553/02.07.2020г. от фирма "ИФМ-С" ЕООД,  ЕИК 205288238 със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. "Фердинандова" № 98, вх. Б, ет. 1, ап. 2 с управител: Филип Христов Христов, на основание Заповед № 3379/08.11.2019г. на Кмета на Община Бургас с оглед изпълнение на задълженията по установяване състоянието на дълготрайната растителност и издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета, разположена в прилежаща тротоарна площ на обект: "ЖИЛИЩНА СГРАДА С  МАГАЗИН, ГАРАЖИ И ЧАСТИЧНА АЖУРНА ОГРАДА В УПИ VIII-1544, КВ.35 ПО ПЛАНА НА КВ. СРАФОВО, ГР. БУРГАС", попадаща на територията на ДЦАУ "Изгрев", гр. Бургас, установих следното:

Комисията, назначена със Заповед № 376/11.02.2020г. от Кмета на Община Бургас e извършила оглед на място и след преглед на събраната документация по внесеното заявление е дала следното заключение за състоянието на растителността:

 

1.      Пред имот, с административен адрес; ул. "Ангел Димитров" № 45, кв. Сарафово, гр. Бургас,  се намират общо 2 /два/ броя декоративни дървета от вид: Копривка (Celtis australis) и Орех /Juglans regia/;

  1. За дърветата от вид: Копривка (Celtis australis) и Орех /Juglans regia/ е изготвена подробна фитосанитарна експертиза, съгласно Приложение №1, към чл.7, ал.2. от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., от дата 24.06.2020г. , /получена на 02.07.2020г. с входиране на заявление/;

 

Дървото от вид Копривка (Celtis australis) е на възраст над 40 години със затихващ прираст, намалена дълговечност, короната на дървото е оформена на ниски скелетни клони, с наличие на сухи клони и хралупа.

 

Дървото от вид Орех /Juglans regia/ е на възраст над 30 години, короната на дървото е със суховършие. Дървото е разположено на 1м. разстояние от новострояща се сграда. При извършване на изкоп на сграда са засегнати част от кореновата система.

 

В този си вид и месторазположение описаната по - горе дървесна растителност подлежи на премахване на основание чл.19, ал.1, т.1 от Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност и във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

Като взех предвид констатациите на комисията, описани в протокол от 28.07.2020г., при отчитане местоположението на дървесната растителност, считам за невъзможно нейното запазване.

Въз основа на събраната документация, на основание чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, вр. с чл.19 ал.1, т.1 от Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и на основание чл. 23, ал.2, от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 г.

РАЗРЕШАВАМ:

Отсичането и изкореняването на 2 /два/ броя дълготрайна декоративна растителност от вид Копривка /Celtis australis/ и Орех /Juglans regia/.

Номера на вида е от изготвения Формуляр за санитарна експертиза на дърво, съгласно Приложение №1, към чл. 7, ал. 2 на Наредба от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Бургас и схема;

 

Съобразно Приложение № 4 от Тарифа на цени на услуги и права по чл. 6 ал. 2 от ЗМДТ, предоставени от Община Бургас от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, заинтересованите лица са заплатили такса за издаване на Разрешение за отсичане чрез приходна квитанция номер 0000617923/23.10.2020г.

 

На основание към чл. 25 (2), от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. за Размер на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна растителност  и в предвид фитосанитарното състояние на дърветата, Възложителя на обекта е заплатил обезщетение за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност,  тревни площи и цветя на територията на Община Бургас, по т. 10 "б" /до 5,0м./ в размер на 200 лв., чрез приходна квитанция номер 0000617923/23.10.2020г.

На основание чл. 10 (1) от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год. Възложителя на обекта или собственика на имота се задължава да изпълни компенсаторно залесяване от минимум десет (10) броя дълготрайни декоративни дървета в терен публична общинска собственост, по предписание за вид и големина от отдел "СОЕЕ", Община Бургас. Дърветата да отговарят изискванията на ENA Quality Standards (ENA стандарт за качество) за производство на декоративна растителност. Гаранционния срок за извършено озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

На основание чл. 11 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка, извън неговия поземлен имот. Внасянето на компенсаторното залесяване да се извърши в първия възможен посадъчен сезон, но не по-късно от 30.04.2021 год.

 

Отсичането и изкореняването на дърветата да се извърши за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, след влизане в сила на Разрешение за отсичане и изкореняване на дълготрайна декоративна растителност и след маркиране на дървесната растителност от длъжностни лица от отдел "КИОБ", Община Бургас, "ЦАУ Изгрев", съгласно констатациите на Комисията. Манипулациите по отсичането на растителността, да се извършат от специализирана фирмата, за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота, като се спазят всички изисквания за безопасност (нужна сигнализация, съдействие от КАТ и др.). След приключване на всички дейности следва своевременно да се изнесе дървесният и коренищният отпадък и се почисти околното пространство.

 

На основание чл. 23, ал. 6 и ал. 7 от Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Община Бургас, Приета с решение на Общински съвет- Бургас, по т. 2, Протокол № 45/31.07.2018 год., след приключване на всички манипулации, касаещи премахването на дървесната растителност да се изготви приемно- предавателен протокол между служител в отдел "КИОБ" към "ЦАУ Изгрев" и представител на възложителя, като се маркира добитата дървесина с марка на Община Бургас и се издаде транспортен билет. Добитият дървесен материал се предоставя на разпореждане на Общината.

За издаденият административен акт се допуска предварително изпълнение на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящият административен акт да се оповести по реда на чл.66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, на интернет-страницата на Община Бургас и да се изпрати на РИОСВ за сведение.

Разрешението подлежи на обжалване в 30-дневен срок пред Административен съд - Бургас.

ИНЖ. ДИМИТЪР БАКАЛОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛСТВО", ОБЩИНА БУРГАС

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 283 Последна промяна: 15:03:57, 09 ноември 2020